กลยุทธ์ที่ หนังสือแจ้งจัดสรร หนังสือแจ้งการโอนเงิน เรื่องที่ได้รับจัดสรร โครงการที่จัดทำ งบประมาณที่ได้รับ ชื่อผู้รับผิดชอบ
1 qw
22/03/2566
qwe
23/03/2566
qwe qwe 0.00 qwe