ลำดับที่ เรื่อง งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณคงเหลือ ชื่อผู้รับผิดชอบ รายละเอียด ไฟล์โครงการ
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 140,000.00 103,293.00 36,707.00 ชนาพร
2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและครุภัณฑ์ 230,000.00 188,209.37 41,790.63 พรพิมล
3 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 20,000.00 0.00 20,000.00 พรพิมล
4 ค่าวัสดุสำนักงาน 170,000.00 119,833.00 50,167.00 พรพิมล
5 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 150,000.00 96,530.00 53,470.00 พรพิมล
6 ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ 125,000.00 69,325.00 55,675.00 พรพิมล
7 ค่าวัสดุพิธีการ 15,000.00 10,820.00 4,180.00 พรพิมล
8 ค่าตอบแทนจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ 600,000.00 393,706.00 206,294.00 พรพิมล
9 ค่าสาธารณูปโภค 600,000.00 371,631.19 228,368.81 วิภาวรรณ
10 สำรองจ่าย (เป็นยอดไว้ใช้ในรายการที่ 1-9) 500,000.00 412,710.00 87,290.00 กัลยรัสย์
11 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1,450,000.00 892,618.00 557,382.00 ปณิชา