ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าพาหนะในการเดินทางประชุม 2,500.00 0.00 2,096.00 0.00 0.00 2,096.00
รวม 2,500.00 0.00 2,096.00 0.00 0.00 2,096.00