ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าจ้าง ต.ค. 65 0.00 0.00 83,430.00 0.00 0.00 83,430.00
2 ค่าจ้างเหมา 9 คน ต.ค. 65 0.00 0.00 81,000.00 0.00 0.00 81,000.00
3 ค่าจ้าง พ.ย. 65 0.00 0.00 83,430.00 0.00 0.00 83,430.00
4 จ้างเหมา 9 คน พ.ย. 65 0.00 0.00 81,000.00 0.00 0.00 81,000.00
5 ค่าจ้าง ธ.ค. 65 0.00 0.00 83,430.00 0.00 0.00 83,430.00
6 จ้างเหมา 9 คน ธ.ค. 65 0.00 0.00 81,000.00 0.00 0.00 81,000.00
7 ค่าจ้าง ม.ค. 66 0.00 0.00 82,611.00 0.00 0.00 82,611.00
8 จ้างเหมา 9 คน ม.ค. 66 0.00 0.00 81,000.00 0.00 0.00 81,000.00
9 ค่าจ้าง ก.พ. 66 0.00 0.00 85,050.00 0.00 0.00 85,050.00
10 จ้างเหมา ก.พ. 66 0.00 0.00 81,000.00 0.00 0.00 81,000.00
11 ค่าจ้าง มี.ค. 66 0.00 0.00 85,050.00 0.00 0.00 85,050.00
12 จ้างเหมา มี.ค. 66 0.00 0.00 81,000.00 0.00 0.00 81,000.00
รวม 0.00 0.00 989,001.00 0.00 0.00 989,001.00