ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าจ้าง ต.ค. 65 0.00 0.00 92,700.00 0.00 0.00 92,700.00
2 ค่าจ้าง พ.ย. 65 0.00 0.00 92,700.00 0.00 0.00 92,700.00
3 ค่าจ้าง ธ.ค. 65 0.00 0.00 92,700.00 0.00 0.00 92,700.00
4 ค่าจ้าง ม.ค. 66 0.00 0.00 94,500.00 0.00 0.00 94,500.00
5 ค่าจ้าง ก.พ. 66 0.00 0.00 94,500.00 0.00 0.00 94,500.00
6 ค่าจ้าง มี.ค. 66 0.00 0.00 94,500.00 0.00 0.00 94,500.00
รวม 0.00 0.00 561,600.00 0.00 0.00 561,600.00