ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ครูขั้นวิกฤต ตุลาคม 2565 0.00 0.00 309,000.00 0.00 0.00 309,000.00
2 ครูขั้นวิกฤต พฤศจิกายน 2565 0.00 0.00 309,000.00 0.00 0.00 309,000.00
3 ครูขั้นวิกฤต ธันวาคม 2565 0.00 0.00 309,000.00 0.00 0.00 309,000.00
4 ครูขั้นวิกฤต คงเหลือ ยกไปมกราคม 2566 0.00 0.00 41,625.00 0.00 0.00 41,625.00
5 เจ้าหน้าที่เขตฯ 4 คน ต.ค. 2565 0.00 0.00 37,080.00 0.00 0.00 37,080.00
6 เจ้าหน้าที่เขตฯ 4 คน พ.ย. 2565 0.00 0.00 37,080.00 0.00 0.00 37,080.00
7 เจ้าหน้าที่เขตฯ 4 คน ธ.ค. 2565 (-540) 0.00 0.00 36,540.00 0.00 0.00 36,540.00
8 เจ้าหน้าที่เขตฯ 2 คน ต.ค. 65 0.00 0.00 18,540.00 0.00 0.00 18,540.00
9 เจ้าหน้าที่เขตฯ 2 คน พ.ย. 65 0.00 0.00 18,540.00 0.00 0.00 18,540.00
10 เจ้าหน้าที่เขตฯ 2 คน ธ.ค. 65 0.00 0.00 18,540.00 0.00 0.00 18,540.00
11 ครูวังไกลกังวล 4 คน ต.ค.65 0.00 0.00 61,800.00 0.00 0.00 61,800.00
12 ครูวังไกลกังวล 4 คน พ.ย. 65 0.00 0.00 61,800.00 0.00 0.00 61,800.00
13 ครูวังไกลกังวล 4 คน ธ.ค. 65 (-1170) 0.00 0.00 60,630.00 0.00 0.00 60,630.00
14 ภารโรง ต.ค. 65 0.00 0.00 296,640.00 0.00 0.00 296,640.00
15 ภารโรง พ.ย. 65 0.00 0.00 304,056.00 0.00 0.00 304,056.00
16 ภารโรง ธ.ค. 65 0.00 0.00 296,640.00 0.00 0.00 296,640.00
17 ภารโรง คงเหลือ ยกไปจ่าย มกราคม 2566 0.00 0.00 37,910.00 0.00 0.00 37,910.00
18 ธุรการ 15,000 ต.ค. 65 0.00 0.00 386,250.00 0.00 0.00 386,250.00
19 ธุรการ 15,000 พ.ย. 65 0.00 0.00 386,250.00 0.00 0.00 386,250.00
20 ธุรการ 15,000 ธ.ค. 65 (-5625) 0.00 0.00 380,625.00 0.00 0.00 380,625.00
21 ธุรการ 9,000 ต.ค.65 0.00 0.00 315,000.00 0.00 0.00 315,000.00
22 ธุรการ 9,000 พ.ย. 65 0.00 0.00 315,000.00 0.00 0.00 315,000.00
23 ธุรการ 9,000 ธ.ค.65 0.00 0.00 315,000.00 0.00 0.00 315,000.00
24 ธุรการ 9,000 คงเหลือยกไป ม.ค.66 0.00 0.00 54,000.00 0.00 0.00 54,000.00
25 ภารโรง ธ.ค.65 จ้างใหม่ 2 ราย 0.00 0.00 5,704.00 0.00 0.00 5,704.00
รวม 0.00 0.00 4,412,250.00 0.00 0.00 4,412,250.00