ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าตอบแทน 9 ราย ต.ค. 65 0.00 177,890.00 0.00 0.00 0.00 177,890.00
2 ประกันสังคม 9 ราย ต.ค. 65 0.00 0.00 4,014.00 0.00 0.00 4,014.00
3 ค่าตอบแทน 9 ราย พ.ย. 65 0.00 191,150.00 0.00 0.00 0.00 191,150.00
4 ประกันสังคม 9 ราย พ.ย. 65 0.00 0.00 4,014.00 0.00 0.00 4,014.00
5 ค่าตอบแทน 13 ราย ธ.ค. 65 0.00 256,520.00 0.00 0.00 0.00 256,520.00
6 ประกันสังคม 13 ราย ธ.ค. 65 0.00 0.00 5,814.00 0.00 0.00 5,814.00
7 ค่าตอบแทน 13 ราย ม.ค. 66 0.00 256,520.00 0.00 0.00 0.00 256,520.00
8 ประกันสังคม 13 ราย ม.ค. 66 0.00 0.00 9,690.00 0.00 0.00 9,690.00
9 กองทุนเงินทดแทน ปี 2566 0.00 0.00 6,873.00 0.00 0.00 6,873.00
รวม 0.00 882,080.00 30,405.00 0.00 0.00 912,485.00