ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ธุรการ 15,000 ม.ค. 66 0.00 0.00 393,750.00 0.00 0.00 393,750.00
2 ธุรการ 15,000 ก.พ. 66 0.00 0.00 393,750.00 0.00 0.00 393,750.00
3 ธุรการ 15,000 มี.ค. 66 (-5625) 0.00 0.00 388,125.00 0.00 0.00 388,125.00
4 ธุรการ 9,000 ม.ค. 66 0.00 0.00 261,000.00 0.00 0.00 261,000.00
5 ธุรการ 9,000 ก.พ. 66 0.00 0.00 315,000.00 0.00 0.00 315,000.00
6 ธุรการ 9,000 มี.ค. 66 0.00 0.00 315,000.00 0.00 0.00 315,000.00
7 ครูขั้นวิกฤต ม.ค. 66 0.00 0.00 273,375.00 0.00 0.00 273,375.00
8 ครูขั้นวิกฤต ก.พ. 66 0.00 0.00 315,000.00 0.00 0.00 315,000.00
9 ครูขั้นวิกฤต มี.ค. 66 0.00 0.00 315,000.00 0.00 0.00 315,000.00
10 เจ้าหน้าที่เขตฯ 4 คน ม.ค. 66 0.00 0.00 37,800.00 0.00 0.00 37,800.00
11 เจ้าหน้าที่เขตฯ 4 คน ก.พ. 66 0.00 0.00 37,800.00 0.00 0.00 37,800.00
12 เจ้าหน้าที่เขตฯ 4 คน มี.ค. 66 0.00 0.00 37,800.00 0.00 0.00 37,800.00
13 เจ้าหน้าที่เขต ฯ 2 คน ม.ค. 66 0.00 0.00 18,900.00 0.00 0.00 18,900.00
14 เจ้าหน้าที่เขต ฯ 2 คน ก.พ. 66 0.00 0.00 18,900.00 0.00 0.00 18,900.00
15 เจ้าหน้าที่เขต ฯ 2 คน มี.ค. 66 0.00 0.00 18,900.00 0.00 0.00 18,900.00
16 ครูวังฯ 4 คน ม.ค. 66 0.00 0.00 63,000.00 0.00 0.00 63,000.00
17 ครูวังฯ 4 คน ก.พ. 66 0.00 0.00 63,000.00 0.00 0.00 63,000.00
18 ครูวังฯ 4 คน มี.ค. 66 0.00 0.00 63,000.00 0.00 0.00 63,000.00
19 ภารโรง ม.ค. 66 0.00 0.00 283,390.00 0.00 0.00 283,390.00
20 ภารโรง ก.พ. 66 0.00 0.00 321,300.00 0.00 0.00 321,300.00
21 ภารโรง มี.ค. 66 0.00 0.00 321,300.00 0.00 0.00 321,300.00
รวม 0.00 0.00 4,255,090.00 0.00 0.00 4,255,090.00