ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2565 0.00 0.00 24,933.00 0.00 0.00 24,933.00
2 ค่าจ้าง เดือนธันวาคม 2565 0.00 0.00 34,000.00 0.00 0.00 34,000.00
รวม 0.00 0.00 58,933.00 0.00 0.00 58,933.00