กลยุทธ์ที่ หนังสือแจ้งจัดสรร หนังสือแจ้งการโอนเงิน เรื่อง งบประมาณที่ได้รับ ชื่อผู้รับผิดชอบ
1 04010/ว548
20/02/2560
04002/ว852
27/02/2560
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กไทยและเยาวชนไทย:การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 95,000.00 ธนพร
1 04010/ว540
17/02/2560
04002/ว836
24/02/2560
การจัดค่ายเพิ่มเวลารู้ : OBEC Active Learning Camp ว่ายน้ำเพื่อชีวิต 100,000.00 นุสรา
1 04275/137
21/02/2560
04002/ว855
27/02/2560
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 45,900.00 ปราณี
1 04007/ว503
10/02/2560
04002/ว925
03/03/2560
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 449,600.00 สุณี
1 04006/986
20/02/2560
04002/ว853
27/02/2560
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะท่ี่ 2 30,000.00 สมจิตร์
1 04276/28
13/10/2559
04002/ว297
20/10/2559
โครงการพัฒนากิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 39,400.00 อุทุมพร
1 04006/ว1492
21/12/2559
04002/ว1206
26/12/2559
ส่งเสริมการดำเนินงานการรับนักเรียน 20,000.00 จารุวรรณ