กลยุทธ์ที่ หนังสือแจ้งจัดสรร หนังสือแจ้งการโอนเงิน เรื่อง งบประมาณที่ได้รับ ชื่อผู้รับผิดชอบ
1 04010/ว548
20/02/2560
04002/ว852
27/02/2560
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กไทยและเยาวชนไทย:การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 95,000.00 ธนพร
1 04010/ว540
17/02/2560
04002/ว836
24/02/2560
การจัดค่ายเพิ่มเวลารู้ : OBEC Active Learning Camp ว่ายน้ำเพื่อชีวิต 100,000.00 นุสรา
1 04275/137
21/02/2560
04002/ว855
27/02/2560
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 45,900.00 ปราณี
1 04007/ว503
10/02/2560
04002/ว925
03/03/2560
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 449,600.00 สุณี
1 04006/986
20/02/2560
04002/ว853
27/02/2560
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะท่ี่ 2 30,000.00 สมจิตร์
1 04276/28
13/10/2559
04002/ว297
20/10/2559
โครงการพัฒนากิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 39,400.00 ปราณี
1 04008/ว937
25/04/2560
04002/ว1822
02/05/2560
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต (โครงการโรงเรียนสุจริต) 205,000.00 ทัศนีย์
1 04008/ว649
14/03/2560
04002/ว1153
20/03/2560
การโอนจัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 555,000.00 ทัศนีย์
1 04008/ว640
14/03/2560
04002/ว1162
20/03/2560
การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต (โครงการโรงเรียนสุจริต) 123,000.00 ทัศนีย์
1 04010/ว484
14/02/2560
04002/ว926
03/03/2560
การดำเนินการโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมารยาทไทย การแสดงความเคารพ 10,000.00 ฐิติพร
1 04010/ว1412
28/04/2560
04002/ว1841
03/05/2560
การสนับสนุบงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 1,000,000.00 นิตยา
1 04277/ว651
19/06/2560
0
0
การจัดสรรโอนงบประมาณประจำปี 2560 งวดที่ 2 เพื่อดำเนินงานดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน 80,000.00 สมจิตร์