ลำดับที่ เรื่อง งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณคงเหลือ ชื่อผู้รับผิดชอบ รายละเอียด ไฟล์โครงการ
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ปฏิบัติราชการนอกเวลา 900,000.00 113,154.42 วาทินี ครุฑธา 1
2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและครุภัณฑ์ 300,000.00 0.00 พัสนันท์ ลับเหลี่ยม 1
3 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 200,000.00 0.00 พัสนันท์ ลับเหลี่ยม 1
4 ค่าวัสดุสำนักงาน 500,000.00 63,191.10 พัสนันท์ ลับเหลี่ยม 1
5 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 400,000.00 0.00 พัสนันท์ ลับเหลี่ยม 1
6 ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ 10,000.00 0.00 พัสนันท์ ลับเหลี่ยม 1
7 ค่าวัสดุพิธีการ 30,000.00 0.00 พัสนันท์ ลับเหลี่ยม 1
8 ค่าตอบแทนจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 2,068,142.00 0.00 พัสนันท์ ลับเหลี่ยม 1
9 ค่าสาธารณูปโภค 1,007,974.00 0.00 วิภาวรรณ เดิมรัตนกุล 1
10 สำรองจ่าย (เป็นยอดไว้ใช้จ่ายในรายการที่ 1-12 ที่ไม่เพียงพอและใช้จ่ายโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน/ไม่มีงบประมาณจากรายการอื่น) 2,093,800.00 0.00 นิยม ตั้งธรรม จันทร์อำไพ คำผา 1
11 โครงการประเมินค่างาน สำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) 16,000.00 0.00 นางสมสวย เจียรนัย 1
12 โครงการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการสำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) 40,000.00 0.00 น.ส.ปุณณิศา เหรียญทอง 1
13 โครงการสรรหาพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว/บุคลากรทางการศึกษา 20,000.00 0.00 นางสุภัตรา สุขสวัสดิ์ 1
14 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา 49,000.00 0.00 นายพารวีร์ เลือดแดง 1
15 โครงการการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตามมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 69,600.00 0.00 นางศิรกานต์ ศรลัมภ์ 1
16 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 48,000.00 0.00 นางฐิติพร เด็กหลี 1
17 โครงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ : การดำเนินการเพื่อบรรลุผลสำเร็จ และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 19,200.00 0.00 นางจิราภรณ์ คำทอง 1 2
18 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้โดยการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คณะบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 69,600.00 0.00 จิราภรณ์ คำทอง 1
19 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 38,000.00 0.00 ภัทรภร เหลือน้อย 1
20 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 20,000.00 0.00 ทัศนีย์ 1
21 โครงการโรงเรียนในฝัน 204,300.00 0.00 อรวรรณ 1
22 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนสู่ประชาคมอาเซียน 115,000.00 0.00 สุกัญญา 1
23 โครงการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2560 341,500.00 0.00 นงนุช 1
24 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 216,000.00 0.00 นิตยา โรจน์บวรวิทยา 1
25 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตของสำนักงาน 117,000.00 0.00 อัชฌาวดี 1
26 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย 161,400.00 0.00 ธนพร 1
27 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 10,000.00 0.00 รัตนา 1 2
28 โครงการส่งเสริมการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของสถานศึกษา 30,000.00 0.00 รัตนา 1 2 3
29 โครงการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่สถานศึกษา 48,200.00 0.00 วาสนา แจ้งเสนาะ 1
30 โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 184,000.00 0.00 รองฯสมสันต์ 1