ลำดับที่ เรื่อง งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณคงเหลือ ชื่อผู้รับผิดชอบ รายละเอียด ไฟล์โครงการ
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ปฏิบัติราชการนอกเวลา 900,000.00 641,178.42 วาทินี ครุฑธา 1
2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและครุภัณฑ์ 300,000.00 105,850.55 พัสนันท์ ลับเหลี่ยม 1
3 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 200,000.00 188,000.00 พัสนันท์ ลับเหลี่ยม 1
4 ค่าวัสดุสำนักงาน 500,000.00 451,370.00 พัสนันท์ ลับเหลี่ยม 1
5 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 400,000.00 328,859.00 พัสนันท์ ลับเหลี่ยม 1
6 ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ 10,000.00 8,000.00 พัสนันท์ ลับเหลี่ยม 1
7 ค่าวัสดุพิธีการ 30,000.00 4,460.00 พัสนันท์ ลับเหลี่ยม 1
8 ค่าตอบแทนจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 2,068,142.00 1,170,042.00 พัสนันท์ ลับเหลี่ยม 1
9 ค่าสาธารณูปโภค 1,007,974.00 654,933.28 วิภาวรรณ เดิมรัตนกุล 1
10 สำรองจ่าย (เป็นยอดไว้ใช้จ่ายในรายการที่ 1-12 ที่ไม่เพียงพอและใช้จ่ายโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน/ไม่มีงบประมาณจากรายการอื่น) 1,060,988.00 834,583.00 นิยม ตั้งธรรม จันทร์อำไพ คำผา 1
11 โครงการประเมินค่างาน สำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) 16,000.00 16,000.00 นางสมสวย เจียรนัย 1
12 โครงการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการสำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) 40,000.00 40,000.00 น.ส.ปุณณิศา เหรียญทอง 1
13 โครงการสรรหาพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว/บุคลากรทางการศึกษา 20,000.00 20,000.00 นางสุภัตรา สุขสวัสดิ์ 1
14 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา 49,000.00 35,800.00 นายพารวีร์ เลือดแดง 1
15 โครงการการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตามมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 69,600.00 69,600.00 นางศิรกานต์ ศรลัมภ์ 1
16 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 48,000.00 48,000.00 นางฐิติพร เด็กหลี 1
17 โครงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ : การดำเนินการเพื่อบรรลุผลสำเร็จ และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 19,200.00 11,758.00 นางจิราภรณ์ คำทอง 1
18 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้โดยการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คณะบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 69,600.00 55,320.00 จิราภรณ์ คำทอง 1
19 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 38,000.00 0.00 ภัทรภร เหลือน้อย 1
20 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 20,000.00 0.00 ทัศนีย์
21 โรงเรียนในฝัน 204,300.00 204,300.00 อรวรรณ
22 การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 115,000.00 115,000.00 สุกัญญา
23 โครงการภาษาอังกฤษ 341,500.00 341,500.00 นงนุช 1
24 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 216,000.00 207,480.00 นิตยา โรจ 1
25 โครงการห้องสมุด 117,000.00 117,000.00 อัชฌาวดี
26 การพัฒนาเด็กปฐมวัย 161,400.00 161,400.00 ปราณี
27 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 10,000.00 10,000.00 รัตนา 1
28 โครงการส่งเสริมการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของสถานศึกษา 30,000.00 30,000.00 รัตนา 1