ลำดับที่ เรื่อง งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณคงเหลือ ชื่อผู้รับผิดชอบ รายละเอียด ไฟล์โครงการ
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ปฏิบัติราชการนอกเวลา 900,000.00 710,062.21 วาทินี ครุฑธา 1
2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและครุภัณฑ์ 300,000.00 105,850.55 พัสนันท์ ลับเหลี่ยม 1
3 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 200,000.00 188,000.00 พัสนันท์ ลับเหลี่ยม 1
4 ค่าวัสดุสำนักงาน 400,000.00 351,370.00 พัสนันท์ ลับเหลี่ยม 1
5 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 400,000.00 328,859.00 พัสนันท์ ลับเหลี่ยม 1
6 ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ 10,000.00 8,000.00 พัสนันท์ ลับเหลี่ยม 1
7 ค่าวัสดุพิธีการ 30,000.00 4,460.00 พัสนันท์ ลับเหลี่ยม 1
8 ค่าตอบแทนจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 796,800.00 -105,300.00 พัสนันท์ ลับเหลี่ยม 1
9 ค่าสาธารณูปโภค 500,000.00 146,959.28 วิภาวรรณ เดิมรัตนกุล 1
10 สำรองจ่าย (เป็นยอดไว้ใช้จ่ายในรายการที่ 1-12 ที่ไม่เพียงพอและใช้จ่ายโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน/ไม่มีงบประมาณจากรายการอื่น) 1,093,800.00 870,395.00 นิยม ตั้งธรรม จันทร์อำไพ คำผา 1
11 โครงการประเมินค่างาน สำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) 16,000.00 16,000.00 นางสมสวย เจียรนัย 1
12 โครงการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการสำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) 40,000.00 40,000.00 น.ส.ปุณณิศา เหรียญทอง 1
13 โครงการสรรหาพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว/บุคลากรทางการศึกษา 20,000.00 20,000.00 นางสุภัตรา สุขสวัสดิ์ 1
14 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา 49,000.00 49,000.00 นายพารวีร์ เลือดแดง 1
15 โครงการการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตามมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 69,600.00 69,600.00 นางศิรกานต์ ศรลัมภ์ 1
16 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 48,000.00 48,000.00 นางฐิติพร เด็กหลี 1
17 โครงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ : การดำเนินการเพื่อบรรลุผลสำเร็จ และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 19,200.00 19,200.00 นางจิราภรณ์ คำทอง 1
18 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้โดยการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คณะบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 69,600.00 58,290.00 จิราภรณ์ คำทอง 1
19 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 38,000.00 0.00 ภัทรภร เหลือน้อย 1
20 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 20,000.00 0.00 ทัศนีย์
21 โรงเรียนในฝัน 204,300.00 204,300.00 อรวรรณ
22 การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 115,000.00 115,000.00 สุกัญญา
23 โครงการภาษาอังกฤษ 341,500.00 341,500.00 นงนุช
24 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 216,000.00 216,000.00 นิตยา โรจ
25 โครงการห้องสมุด 117,000.00 117,000.00 อัชฌาวดี
26 การพัฒนาเด็กปฐมวัย 161,400.00 161,400.00 ปราณี
27 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 10,000.00 10,000.00 รัตนา