รหัสกิจกรรมหลัก รายละเอียด งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น ๆ รวมงบประมาณที่ได้รับ ใช้จ่ายไป คงเหลือ
เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน/พนักงานราชการ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) 0338
    1.1 ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ( 092212 3 38008 )
N3101 กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 535,700.00 1,866,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,401,700.00 2,391,700.00 10,000.00
รวม 0.00 0.00 0.00 535,700.00 1,866,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,401,700.00 2,391,700.00 10,000.00
    
2. แผนงานพื้นฐาน : ด้านความมั่นคง 0112
    2.1 โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 092211 5 12039 )
N3075 กิจกรรมพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
3. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 0339
    3.1 ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ( 091211 3 39001 )
N3102 กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 12,000.00 5,000.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 12,000.00 5,000.00
    
    3.2 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ( 091211 3 39002 )
N3103 กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,105,400.00 0.00 0.00 13,105,400.00 0.00 13,105,400.00
N3104 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00 11,771,963.00 790,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,561,963.00 7,287,180.20 5,274,782.80
N3105 กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00 1,478,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,478,900.00 44,000.00 1,434,900.00
N3106 กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท 0.00 0.00 0.00 0.00 19,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,340.00 5,000.00 14,340.00
N3107 กิจกรรมการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00
N3108 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N3109 กิจกรรมคืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00 3,222,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,222,000.00 0.00 3,222,000.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 16,562,203.00 790,000.00 0.00 13,105,400.00 0.00 0.00 30,457,603.00 7,336,180.20 23,121,422.80
    
    3.3 ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ( 092211 3 39003 )
N3110 กิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N3111 กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
    3.4 ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ ( 091211 3 39004 )
N3112 กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการโดยโรงเรียนศึกษาพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N3113 กิจกรรมการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N3114 กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับเด็กพิการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N3115 กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N3116 กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน สำหรับนักเรียนพิการ 0.00 0.00 0.00 0.00 848,106.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 848,106.00 0.00 848,106.00
N3117 กิจกรรมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 848,106.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 848,106.00 0.00 848,106.00
    
    3.5 ผลผลิตเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 091211 3 39006 )
N3118 กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N3119 กิจกรรมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
    3.6 ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ ( 092211 3 39007 )
N3120 กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N3121 กิจกรรมการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N3122 กิจกรรมการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
4. แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 0333
    4.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 092211 5 33022 )
N3087 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,017,116.00 0.00 29,017,116.00 29,017,000.00 116.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,017,116.00 0.00 29,017,116.00 29,017,000.00 116.00
    
    4.2 โครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค ( 092211 5 33045 )
N3088 กิจกรรมพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
    4.3 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ( 098011 5 33061 )
N3089 กิจกรรมพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N3090 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N3091 กิจกรรมสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N3092 กิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 589,000.00 589,000.00 0.00 589,000.00
N3093 กิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N3094 กิจกรรมยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N3095 กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N3096 กิจกรรมขับเคลื่อนและสนับสนุนการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N3097 กิจกรรมครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 0.00 0.00 0.00 0.00 765,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117,800.00 882,800.00 0.00 882,800.00
N3098 กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 765,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 706,800.00 1,471,800.00 0.00 1,471,800.00
    
    4.4 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยคุณธรรม และจริยธรรม ( 098011 5 33062 )
N3099 กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N3100 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00
    
5. แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0104
    5.1 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 098011 5 04013 )
N3073 กิจกรรมพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
6. แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 0106
    6.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ( 098011 5 06036 )
N3074 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 299,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 299,000.00 299,000.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 299,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 299,000.00 299,000.00 0.00
    
7. แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 0332
    7.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ( 092211 5 32031 )
N3076 กิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.00
N3077 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางการทดสอบระดับชาติ (O-NET และ NT) และนานาชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,370.00 125,370.00 125,370.00 0.00
N3078 กิจกรรมการพัฒนาระบบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,480.00 4,480.00 3,300.00 1,180.00
N3079 กิจกรรมการพัฒนาระบบการทดสอบความสามารถในการอ่านของผู้เรียนระดับชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N3080 กิจกรรมการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA 2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N3081 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N3082 กิจกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N3083 กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N3084 กิจกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134,050.00 134,050.00 132,870.00 1,180.00
    
    7.2 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ( 095011 5 32059 )
N3085 กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
    7.3 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ( 098011 5 32060 )
N3086 กิจกรรมการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาและสร้างหลักประกันโอกาสการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
8. แผนงานบูรณาการ : พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 0551
    8.1 โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ( 098011 5 51041 )
N3123 กิจกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
9. แผนงานบูรณาการ : ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 0661
    9.1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ( 092211 5 61037 )
N3124 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N3125 กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N3126 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
10. งบประมาณเบิกแทนกัน
    10.1 งบประมาณเบิกแทนกัน
N0000 งบประมาณเบิกแทนกัน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
11. งบประมาณจากหน่วยงานอื่น
    11.1 งบประมาณจากหน่วยงานอื่น
N0001 งบประมาณจากหน่วยงานอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 733,200.00 733,200.00 0.00 733,200.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 733,200.00 733,200.00 0.00 733,200.00
    
12. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 0314
    12.1 ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ( 092212 3 14008 )
O2911 กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 1,272,900.00 669,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,942,700.00 0.00 1,942,700.00
รวม 0.00 0.00 0.00 1,272,900.00 669,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,942,700.00 0.00 1,942,700.00
    
13. แผนงานพื้นฐาน : ด้านความมั่นคง 0113
    13.1 โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 092211 5 13039 )
O2909 กิจกรรมโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O2910 กิจกรรมพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
14. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0335
    14.1 ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ( 091211 3 35001 )
O2937 กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
    14.2 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ( 091211 3 35002 )
O2938 กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,101,500.00 0.00 0.00 33,101,500.00 0.00 33,101,500.00
O2939 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00 7,651,316.00 0.00 9,692,800.00 0.00 0.00 0.00 17,344,116.00 0.00 17,344,116.00
O2940 กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00 2,247,450.00 0.00 113,900.00 0.00 0.00 0.00 2,361,350.00 0.00 2,361,350.00
O2941 กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท 0.00 0.00 0.00 0.00 270,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270,000.00 0.00 270,000.00
O2942 กิจกรรมสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 1,247,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,247,400.00 0.00 1,247,400.00
O2943 กิจกรรมการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00
O2944 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพื้นที่สูง และถิ่นทุรกันดาร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,600.00 500,000.00 0.00 0.00 560,600.00 0.00 560,600.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 11,446,166.00 0.00 9,867,300.00 33,601,500.00 0.00 0.00 54,914,966.00 0.00 54,914,966.00
    
    14.3 ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ( 092211 3 35003 )
O2945 กิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O2946 กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
    14.4 ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ ( 091211 3 35004 )
O2947 กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการโดยโรงเรียนศึกษาพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O2948 กิจกรรมการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O2949 กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับเด็กพิการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O2950 กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O2951 กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน สำหรับนักเรียนพิการ 0.00 0.00 0.00 0.00 1,174,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,174,950.00 0.00 1,174,950.00
O2952 กิจกรรมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 1,174,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,174,950.00 0.00 1,174,950.00
    
    14.5 ผลผลิตเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 091211 3 35006 )
O2953 กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O2954 กิจกรรมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
    14.6 ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ ( 092211 3 35007 )
O2955 กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O2956 กิจกรรมการพัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O2957 กิจกรรมการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 330,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330,000.00 0.00 330,000.00
O2958 กิจกรรมการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 330,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330,000.00 0.00 330,000.00
    
15. แผนงานยุทธศาสตร์ : เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0334
    15.1 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูสู่ศตวรรษที่ 21 ( 092211 5 34045 )
O2920 กิจกรรมพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
    15.2 โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ( 092211 5 34031 )
O2913 กิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,054,000.00 1,054,000.00 0.00 1,054,000.00
O2914 กิจกรรมการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA 2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O2915 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O2916 กิจกรรมพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 0.00 0.00 0.00 0.00 441,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,370.00 516,370.00 75,370.00 441,000.00
O2917 กิจกรรมการยกระดับผลการทอดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,710.00 75,710.00 73,127.00 2,583.00
O2918 กิจกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O2919 กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 441,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,205,080.00 1,646,080.00 148,497.00 1,497,583.00
    
    15.3 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ( 098011 5 34061 )
O2921 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O2922 กิจกรรมสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O2923 กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,700.00 136,700.00 122,000.00 14,700.00
O2924 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00
O2925 กิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O2926 กิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 10,500.00 0.00 10,500.00
O2927 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O2928 กิจกรรมยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 13,000.00 10,760.00 2,240.00
O2929 กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00
O2930 กิจกรรมครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 765,000.00 765,000.00 113,348.00 651,652.00
O2931 กิจกรรมคืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00 3,030,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 976,500.00 4,007,250.00 0.00 4,007,250.00
O2932 กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 396,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 396,900.00 0.00 396,900.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 3,427,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,931,700.00 5,359,350.00 261,108.00 5,098,242.00
    
    15.4 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม ( 098011 5 34062 )
O2933 กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O2934 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 347,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 347,000.00 0.00 347,000.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 347,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 347,000.00 0.00 347,000.00
    
    15.5 โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น ( 048111 5 340A8 )
O2935 กิจกรรมพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
    15.6 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี ( 098011 5 340B3 )
O2936 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
16. แผนงานยุทธศาสตร์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 0442
    16.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 092211 5 42022 )
O2959 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 0.00 740,250.00 0.00 0.00 0.00 45,972,066.00 0.00 46,712,316.00 0.00 46,712,316.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 740,250.00 0.00 0.00 0.00 45,972,066.00 0.00 46,712,316.00 0.00 46,712,316.00
    
    16.2 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ( 096011 5 42047 )
O2960 กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 0.00 0.00 0.00 0.00 71,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,200.00 0.00 71,200.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 71,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,200.00 0.00 71,200.00
    
    16.3 โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่ ( 098011 5 42067 )
O2961 กิจกรรมพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
17. แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0103
    17.1 โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ( 098011 5 030B1 )
O2906 กิจกรรมการศึกษาเพื่อความมั่นคง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
18. แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 0105
    18.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ( 098011 5 05036 )
O2907 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00
    
19. แผนงานบูรณาการ : เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 0225
    19.1 โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ด้านภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม ( 095011 5 25068 )
O2912 กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ด้านภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
20. แผนงานบูรณาการ : พัฒนาพื้นที่ระดับภาค 0311
    20.1 โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค ( 047311 5 11096 )
O2908 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ทักษะการนำเที่ยวอุทยานสตูล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
21. แผนงานบูรณาการ : ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 0653
    21.1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ( 092211 5 53037 )
O2962 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 0.00 0.00 0.00 0.00 403,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 443,000.00 221,267.00 221,733.00
O2963 กิจกรรมการบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 221,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221,000.00 0.00 221,000.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 624,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 664,000.00 221,267.00 442,733.00
    
รวมทั้งสิ้น 0.00 0.00 0.00 1,808,600.00 39,640,825.00 790,000.00 9,867,300.00 46,706,900.00 74,989,182.00 4,750,830.00 178,553,637.00 39,819,622.20 138,734,014.80
    
รหัสกิจกรรมหลัก รายละเอียด งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น ๆ รวมงบประมาณที่ได้รับ ใช้จ่ายไป คงเหลือ
เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน/พนักงานราชการ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. งบประมาณเบิกเหลื่อมปี
    1.1 งบประมาณเบิกเหลื่อมปี
N0002 งบประมาณเบิกเหลื่อมปี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กลับ