รายละเอียดรายการจัดสรร

แผนงาน : แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0335
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ( 091211 3 35002 )
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ
เรื่อง : การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว)
ผู้รับผิดชอบ : สรัญญา
งบประมาณทั้งสิ้น : 25,320,200.00 บาท
ใช้จ่ายไป : 0.00 บาท
คงเหลือ : 25,320,200.00 บาท
หนังสือแจ้งการโอน ฉบับที่ 1
หนังสือที่ : ศธ.04002/ว1589
ลงวันที่ : 16/04/2563
โอนครั้งที่ : 400
รหัสงปม. : 2000435702410xxx
รหัสแหล่งของเงิน : 6311320
ลักษณะงาน : 0335
ประเภท : 3
บัญชี : 35002
งบรายจ่าย : 600
หนังสือแจ้งการโอน ฉบับที่ 2
หนังสือที่ : ศธ.04002/ว1763
ลงวันที่ : 30/04/2563
โอนครั้งที่ : 420
รหัสงปม. : 2000435702410xxx
รหัสแหล่งของเงิน : 6311320
ลักษณะงาน : 091211
ประเภท : 3
บัญชี : 35002
งบรายจ่าย : 600
หนังสือแจ้งการโอน ฉบับที่ 3
หนังสือที่ : ศธ.04002/ว2221
ลงวันที่ : 08/06/2563
โอนครั้งที่ : 477
รหัสงปม. : 2000435702410xxx
รหัสแหล่งของเงิน : 6311320
ลักษณะงาน : 091211
ประเภท : 3
บัญชี : 35002
งบรายจ่าย : 600
หนังสือแจ้งการจัดสรร
หนังสือที่ : ศธ.04006
เลขที่ : ว7558
ลงวันที่ : 27/12/2562
รายรับ
งบบุคลากร
เงินเดือน : 0.00 บาท
ค่าจ้างประจำ : 0.00 บาท
ค่าจ้างชั่วคราว : 0.00 บาท
ค่าตอบแทน/พนักงานราชการ : 0.00 บาท
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ : 0.00 บาท
ค่าสาธารณูปโภค : 0.00 บาท
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ : 0.00 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง : 25,320,200.00 บาท
งบอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน : 0.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น : 0.00 บาท

รวมรายรับทั้งสิ้น : 25,320,200.00 บาท

รายจ่าย
งบบุคลากร
เงินเดือน : 0.00 บาท
ค่าจ้างประจำ : 0.00 บาท
ค่าจ้างชั่วคราว : 0.00 บาท
ค่าตอบแทน/พนักงานราชการ : 0.00 บาท
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ : 0.00 บาท
ค่าสาธารณูปโภค : 0.00 บาท
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ : 0.00 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง : 0.00 บาท
งบอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน : 0.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น : 0.00 บาท

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น : 0.00 บาท

ไฟล์จัดสรร

ไฟล์ที่ 1 1146085793.8919.pdf
ไฟล์ที่ 2 696588320.04346.pdf

ไฟล์โอน

ไฟล์ที่ 1 515207396.57583.pdf
ไฟล์ที่ 2 336185765.27021.pdf
ไฟล์ที่ 3 429237703.69046.pdf

ไฟล์ปฏิบัติ

ไฟล์ที่ 1 474476111.63226.pdf
ไฟล์ที่ 2 1453983306.0746.pdf