รายละเอียดรายการจัดสรร

แผนงาน : แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) 0338
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ( 092212 3 38008 )
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง : จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2
ผู้รับผิดชอบ : สรัญญา
งบประมาณทั้งสิ้น : 125,900.00 บาท
ใช้จ่ายไป : 125,900.00 บาท
คงเหลือ : 0.00 บาท
หนังสือแจ้งการโอน ฉบับที่ 1
หนังสือที่ : ศธ.04002/ว474
ลงวันที่ : 04/02/2563
โอนครั้งที่ : 237
รหัสงปม. : 2000438008000000
รหัสแหล่งของเงิน : 6311150
ลักษณะงาน : 092212
ประเภท : 3
บัญชี : 38008
งบรายจ่าย : 300
หนังสือแจ้งการโอน ฉบับที่ 2
หนังสือที่ : ศธ.04002/ว474
ลงวันที่ : 04/02/2563
โอนครั้งที่ : 237
รหัสงปม. : 2000438008000000
รหัสแหล่งของเงิน : 63112xx
ลักษณะงาน : 092212
ประเภท : 3
บัญชี : 38008
งบรายจ่าย : 100
หนังสือแจ้งการโอน ฉบับที่ 3
หนังสือที่ : ศธ.04002/ว
ลงวันที่ :
โอนครั้งที่ :
รหัสงปม. :
รหัสแหล่งของเงิน :
ลักษณะงาน :
ประเภท :
บัญชี :
งบรายจ่าย :
หนังสือแจ้งการจัดสรร
หนังสือที่ : ศธ.04006
เลขที่ : ว423
ลงวันที่ : 31/01/2563
รายรับ
งบบุคลากร
เงินเดือน : 0.00 บาท
ค่าจ้างประจำ : 0.00 บาท
ค่าจ้างชั่วคราว : 0.00 บาท
ค่าตอบแทน/พนักงานราชการ : 121,400.00 บาท
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ : 4,500.00 บาท
ค่าสาธารณูปโภค : 0.00 บาท
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ : 0.00 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง : 0.00 บาท
งบอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน : 0.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น : 0.00 บาท

รวมรายรับทั้งสิ้น : 125,900.00 บาท

รายจ่าย
งบบุคลากร
เงินเดือน : 0.00 บาท
ค่าจ้างประจำ : 0.00 บาท
ค่าจ้างชั่วคราว : 0.00 บาท
ค่าตอบแทน/พนักงานราชการ : 0.00 บาท
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ : 125,900.00 บาท
ค่าสาธารณูปโภค : 0.00 บาท
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ : 0.00 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง : 0.00 บาท
งบอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน : 0.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น : 0.00 บาท

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น : 125,900.00 บาท

ไฟล์จัดสรร

ไฟล์ที่ 1 32948614.090544.pdf
ไฟล์ที่ 2 71332279.291504.pdf
ไฟล์ที่ 3 108761095.48994.pdf

ไฟล์โอน

ไฟล์ที่ 1 220126966.96959.pdf

ไฟล์ปฏิบัติ

ไฟล์ที่ 1 1230765030.3424.pdf
ไฟล์ที่ 2 1414302187.4438.pdf