หนังสือแจ้งการโอน รหัสกิจกรรมหลัก เรื่อง งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับจัดสรร ใช้จ่ายไป คงเหลือ
1. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) 0338
    1.1 ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ( 092212 3 38008 )
ว4827 N3101 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่1 587,000.00 587,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว4748
ว4748
N3101 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ งบดำเนินงาน รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (พนักงานราชการ) ครั้งที่ 1 431,800.00 421,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
10,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว474
ว474
N3101 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 125,900.00 125,900.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว521 N3101 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 421,500.00 421,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว1320 N3101 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 3 827,500.00 827,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว3549 N3101 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 8,000.00 8,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
2. แผนงานพื้นฐาน : ด้านความมั่นคง 0112
    2.1 โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 092211 5 12039 )
3. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 0339
    3.1 ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ( 091211 3 39001 )
ว5282 N3102 แจ้งแผนการดำเนินงานโครงการและการจัดสรรงบประมาณโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 17,000.00 12,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,000.00 กัญญาภัค อื่น ๆ 
    3.2 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ( 091211 3 39002 )
ว4792 N3103 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันเดิม) 13,105,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
13,105,400.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว5010 N3104 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 453,600.00 453,600.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว4746 N3104 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) สำหรับจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้ครบทุกโรงเรียน ครั้งที่ 1 1,431,000.00 1,431,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว4916 N3104 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 1 595,350.00 595,350.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว4915 N3104 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ในส่วนที่เจียดจ่ายงบประมาณของ สพฐ. 737,100.00 737,100.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว4889 N3104 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 1 2,268,000.00 2,268,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว5034 N3104 หารจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 790,000.00 75,890.20
ดำเนินงาน ลงทุน
714,109.80 ปณิชา อื่น ๆ 
ว4774
ว4774
N3104 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 1,500,000.00 1,500,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว5169 N3104 การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562 5,000.00 5,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สุกัญญา อื่น ๆ 
ว5190 N3104 การโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต 5,000.00 1,598.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,402.00 ฉวีวรรณ อื่น ๆ 
ว5453 N3104 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 151,200.00 151,200.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว5561 N3104 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 16,000.00 16,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว5470 N3104 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4,800.00 4,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อื่น ๆ 
ว5429 N3104 การสนับสนุนการเข้าร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้นำเสนอผลงานสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562 12,263.00 12,236.00
ดำเนินงาน ลงทุน
27.00 ปารณีย์ อื่น ๆ 
ว185 N3104 การตัดโอนค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากรในระบบ EDU (Education Data Center) 1,320.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,320.00 สมทรง ภิรมย์รส อื่น ๆ 
ว279 N3104 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 2 595,350.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
595,350.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว278 N3104 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ในส่วนที่เจียดจ่ายงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 652,050.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
652,050.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว305 N3104 การจัดสรรงบประมาณเพื่อชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำ ปี พ.ศ. 2563 ของลูกจ้างชั่วคราว เฉพาะส่วนที่สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณค่าจ้าง 38,070.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
38,070.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว331 N3104 การตัดโอนค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมอบรมการใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครู และบุคลากร (P-School Checking Program) 1,090.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,090.00 สมทรง ภิรมย์รส อื่น ๆ 
ว397 N3104 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 2,000,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,000,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว573 N3104 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 2 567,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
567,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว570 N3104 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 113,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
113,400.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว571 N3104 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 37,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
37,800.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว572 N3104 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 2 519,750.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
519,750.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว545 N3104 การจัดสรรเงินเพื่อการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 66,820.00 35,406.00
ดำเนินงาน ลงทุน
31,414.00 ปารณีย์ อื่น ๆ 
ว5180 N3105 อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) ครั้งที่ 1 1,420,200.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,420,200.00 นายธนพล แซ่แต้ อื่น ๆ 
ว15 N3105 จัดสรรงบประมาณดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 14,700.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
14,700.00 ส่งเสริมการจัดการศึกษา อื่น ๆ 
ว85 N3105 การรับรางวัลการประกวด Video Clip ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ปี 2562 24,000.00 24,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปารณีย์ อื่น ๆ 
ว446 N3105 การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุรภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 20,000.00 20,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 อัชฌาวดี อื่น ๆ 
ว5389 N3106 การประชุมจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ และกลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 4,340.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,340.00 กลุ่มพัฒนาฯ อื่น ๆ 
ว216 N3106 โอนจัดสรรค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านและกิจกรรมทักษะวิชาการ ในการจัดการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภูมิภาค 5,000.00 5,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปารณีย์ อื่น ๆ 
ว207 N3106 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 10,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
10,000.00 ส่งเสริมการจัดการศึกษา อื่น ๆ 
ว217 N3107 การจ้ดสรรโอนงบประมาณ และแนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 70,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
70,000.00 ส่งเสริมการจัดการศึกษา อื่น ๆ 
ว4747 N3109 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) สำหรับจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 1 2,268,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,268,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว574 N3109 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) สำหรับจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้ครบทุกโรงเรียน ครั้งที่ 2 954,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
954,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 
    3.3 ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ( 092211 3 39003 )
    3.4 ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ ( 091211 3 39004 )
ว4991 N3116 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) งบดำเนินงานรายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สำหรับจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 4 เดือน 676,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
676,800.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว645 N3116 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) งบดำเนินงาน จัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 1 เดือน และจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี พ.ศ. 2563 171,306.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
171,306.00 ส่งเสริมการจัดการศึกษา อื่น ๆ 
    3.5 ผลผลิตเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 091211 3 39006 )
    3.6 ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ ( 092211 3 39007 )
4. แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 0333
    4.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 092211 5 33022 )
ว4848 N3087 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 (70%) 17,992,196.00 17,992,196.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว5123 N3087 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2562 204,000.00 204,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 นิธิมา อื่น ๆ 
ว5550 N3087 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอนุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (30%) 7,425,920.00 7,425,804.00
ดำเนินงาน ลงทุน
116.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว308 N3087 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 3,395,000.00 3,395,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 
    4.2 โครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค ( 092211 5 33045 )
    4.3 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ( 098011 5 33061 )
ว5013 N3092 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) โครงการโรงเรียนขนาดเล็ก ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 589,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
589,000.00 นิธิมา อื่น ๆ 
ว60 N3097 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 765,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
765,000.00 สมสวย เจียรนัย อื่น ๆ 
ว656 N3097 งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษปีงบประมาณ พ.ศ.2563 117,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
117,800.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 
    4.4 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยคุณธรรม และจริยธรรม ( 098011 5 33062 )
ว5390 N3100 การประชุมชี้แจงเกณฑ์การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน และกิจกรรมทักษะวิชาการในการจัดการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นถุรกันดารตามพระราชดำริ ประจำปีการศึกษา 2562 6,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
6,000.00 กลุ่มพัฒนาฯ อื่น ๆ 
ว709 N3100 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมในโครงการกองทุนการศึกษา 4,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,000.00 กลุ่มพัฒนาฯ อื่น ๆ 
5. แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0104
    5.1 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 098011 5 04013 )
6. แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 0106
    6.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ( 098011 5 06036 )
ว380 N3074 การจัดสรรโอนงบประมาณ และแนวทางการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 150,000.00 150,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ส่งเสริมการจัดการศึกษา อื่น ๆ 
ว0 N3074 จัดสรรงบประมาณ และแนวทางการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 149,000.00 149,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ส่งเสริมการจัดการศึกษา อื่น ๆ 
7. แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 0332
    7.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ( 092211 5 32031 )
ว114 N3076 จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าเดินทางไปอบรม 4,200.00 4,200.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วาสนา อื่น ๆ 
ว530 N3077 จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 125,370.00 125,370.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วาสนา อื่น ๆ 
ว5011 N3078 การประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562 และสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเมินคุณภาพผู้เรียน 4,480.00 3,300.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,180.00 วาสนาและปารณีย์ อื่น ๆ 
    7.2 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ( 095011 5 32059 )
    7.3 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ( 098011 5 32060 )
8. แผนงานบูรณาการ : พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 0551
    8.1 โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ( 098011 5 51041 )
9. แผนงานบูรณาการ : ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 0661
    9.1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ( 092211 5 61037 )
10. งบประมาณเบิกแทนกัน
    10.1 งบประมาณเบิกแทนกัน
11. งบประมาณจากหน่วยงานอื่น
    11.1 งบประมาณจากหน่วยงานอื่น
ว0 N0001 อนุมัติเบิกจ่ายเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน ประจำปี 2563 กิจกรรมจัดสรรงบประมาณพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน 300,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
300,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
ว0 N0001 0 0.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มการเงิน อื่น ๆ 
ว0 N0001 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ประจำปี 2563 62,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
62,800.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
ว0 N0001 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน ประจำปี 2563 กิจกรรมจัดสรรงบประมาณพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 370,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
370,400.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
12. งบประมาณเบิกเหลื่อมปี
    12.1 งบประมาณเบิกเหลื่อมปี
13. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 0314
    13.1 ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ( 092212 3 14008 )
ว969
ว969
O2911 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ครั้งที่3) 729,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
729,800.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว2098
ว2098
O2911 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ครั้งที่ 4) 591,900.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
591,900.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว2937 O2911 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 4 207,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
207,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว4137 O2911 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 5 414,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
414,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 
14. แผนงานพื้นฐาน : ด้านความมั่นคง 0113
    14.1 โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 092211 5 13039 )
15. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0335
    15.1 ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ( 091211 3 35001 )
    15.2 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ( 091211 3 35002 )
ว1589
ว1763
ว2221
O2938 การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) 25,320,200.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
25,320,200.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว1447 O2938 การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันเดิม) 4,399,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,399,400.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว2232 O2938 การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อนสร้าง (รายการผูกพันใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565) 3,381,900.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,381,900.00 จิรโรจน์ อื่น ๆ 
ว1068 O2939 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 3 2,016,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,016,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว1101 O2939 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3 340,200.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
340,200.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว1109 O2939 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3 113,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
113,400.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว1368 O2939 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ประสบภัยธรรมชาติ 400,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
400,000.00 จิรโรจน์ อื่น ๆ 
ว1355 O2939 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3 1,500,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,500,000.00 นิธิมา อื่น ๆ 
ว1321 O2939 การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 3 เดือน 606,600.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
606,600.00 จิรโรจน์ อื่น ๆ 
ว1364 O2939 การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 3,694,480.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,694,480.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว1765 O2939 การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ระยะเวลา 1 เดือน (เดือนพฤษภาคม 2563) 202,200.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
202,200.00 การเงินและสินทรัพย์ อื่น ๆ 
ว1899 O2939 การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 4 เดือน (เดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน 2563) 1,363,866.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,363,866.00 การเงินและสินทรัพย์ อื่น ๆ 
ว2085 O2939 อนุมัติจัดสรรงบประมาณการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2,382,060.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,382,060.00 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ อื่น ๆ 
ว2003 O2939 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4 151,200.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
151,200.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว2002 O2939 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4 453,600.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
453,600.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว2471
ว2471
O2939 การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีการศึกษางบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 3,309,160.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,309,160.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว2475 O2939 แจ้งงบประมาณและแนวทางการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 8,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
8,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
ว2966 O2939 การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 4 488,250.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
488,250.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว3366 O2939 การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,500.00 กัลยรัสย์ อื่น ๆ 
ว3610 O2939 การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 307,100.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
307,100.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว3947 O2939 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,500.00 กลุ่มพัฒนาครูฯ อื่น ๆ 
ว1275 O2940 ขอเชิญประชุม 1,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,500.00 ไพลิน อื่น ๆ 
ว1334 O2940 แจ้งจักสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 70,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
70,000.00 ศิรินุช อื่น ๆ 
ว1838 O2940 อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2563 (เมษายน 2563 - กันยายน 2563) ครั้งที่ 2 1,230,840.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,230,840.00 งานบุคคล อื่น ๆ 
ว2049 O2940 โอนจัดสรรงบประมาณสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) และคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 38,760.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
38,760.00 กลุ่มพัฒนาฯ อื่น ๆ 
ว2963 O2940 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ในส่วนที่เจียดจ่ายงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4 207,900.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
207,900.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว2964 O2940 การจัดสนนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 4 198,450.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
198,450.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว3610 O2940 การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 113,900.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
113,900.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว4175 O2940 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพิ่มเติม 500,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
500,000.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 
ว4166 O2941 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างธุรการโรงเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มเติม 270,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
270,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว1353 O2942 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 3 595,350.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
595,350.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว1363 O2942 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ในส่วนที่เจียดจ่ายงบประมาณ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 652,050.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
652,050.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว2553 O2943 การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563 30,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
30,000.00 กลุ่มพัฒนาครูฯ อื่น ๆ 
ว1607 O2944 การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของ ร.ร.ในโครงการพระราชดำริฯ 500,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
500,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว3610 O2944 การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 60,600.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
60,600.00 สรัญญา อื่น ๆ 
    15.3 ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ( 092211 3 35003 )
    15.4 ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ ( 091211 3 35004 )
ว1339 O2951 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 สิงหาคม 2563) 1,007,100.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,007,100.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว1809 O2951 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4 ระยะเวลา 1 เดือน (เดือนกันยายน 2563) 167,850.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
167,850.00 สรัญญา อื่น ๆ 
    15.5 ผลผลิตเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 091211 3 35006 )
    15.6 ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ ( 092211 3 35007 )
ว3475 O2957 การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 5 330,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
330,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 
16. แผนงานยุทธศาสตร์ : เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 0334
    16.1 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูสู่ศตวรรษที่ 21 ( 092211 5 34045 )
    16.2 โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ( 092211 5 34031 )
ว02549 O2913 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 สำหรับจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้ครบทุกโรงเรียน ครั้งที่ 4 1,044,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,044,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว3061 O2913 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ 10,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
10,000.00 วาสนา อื่น ๆ 
ว1483 O2916 จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 ระยะที่ 2 75,370.00 75,370.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วาสนา อื่น ๆ 
ว3803 O2916 การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 6 441,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
441,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว970 O2917 การจัดสรรเงินเพื่อการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 75,710.00 73,127.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,583.00 วาสนา อื่น ๆ 
    16.3 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ( 098011 5 34061 )
ว2099 O2923 การโอนจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 122,000.00 122,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 อัชฌาวดี อื่น ๆ 
ว3801 O2923 การโอนจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 14,700.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
14,700.00 อัชฌาวดี อื่น ๆ 
ว2368 O2924 การจัดสรรงบประมาณโครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 15,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
15,000.00 กลุ่มนิเทศฯ , กลุ่มอำนวยการ อื่น ๆ 
ว3550 O2926 จัดสรรงบประมาณสำหรับการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ 10,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
10,500.00 กัลยรัสย์ อื่น ๆ 
ว2048 O2928 การจัดสรรโอนเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนและพัฒนาโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 13,000.00 10,760.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,240.00 อารยา อื่น ๆ 
ว3056 O2929 จัดสรรโอนเงินงบประมาณให้กับศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 15,000.00 15,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปารณีย์ อื่น ๆ 
ว2034
ว3057
O2930 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 765,000.00 113,348.00
ดำเนินงาน ลงทุน
651,652.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 
ว1020 O2931 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างให้ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 3 1,464,750.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,464,750.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว1053 O2931 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 สำหรับจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้ครบทุกโรงเรียน ครั้งที่ 3 1,566,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,566,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว2440 O2931 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 4 976,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
976,500.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว3483 O2932 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 5 396,900.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
396,900.00 สรัญญา อื่น ๆ 
    16.4 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม ( 098011 5 34062 )
ว1380 O2934 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ 300,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
300,000.00 กัลยรัสย์ อื่น ๆ 
ว1660 O2934 การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 47,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
47,000.00 สิริญา อื่น ๆ 
    16.5 โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น ( 048111 5 340A8 )
    16.6 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี ( 098011 5 340B3 )
17. แผนงานยุทธศาสตร์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 0442
    17.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 092211 5 42022 )
ว1095 O2959 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (70%) 30,018,448.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
30,018,448.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว1550 O2959 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2563 (70%) กรณีได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวน 426,151.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
426,151.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว2253 O2959 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2563 ร้อยละ 60 ในส่วนของ 30% ที่เหลือของจำนวนนักเรียนชั้นเคลื่อน 7,054,333.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
7,054,333.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว3449 O2959 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง และธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้ครบทุกโรงเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 5 740,250.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
740,250.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว3341 O2959 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2563 (30%) ครั้งที่ 2 4,345,984.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,345,984.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว3310 O2959 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 1/2563 124,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
124,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว3765 O2959 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เป็นค่าจ้างเดือนกันยายน 2563 ของลูกจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจ้างรายเดิมต่อเนื่อง ธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้ครบทุกโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนักการภารโรง ครั้งที่ 6 1,407,150.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,407,150.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว3903 O2959 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 2,526,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,526,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 
ว3902 O2959 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 70,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
70,000.00 จิรโรจน์ อื่น ๆ 
    17.2 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ( 096011 5 42047 )
ว1110 O2960 การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 63,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
63,000.00 ปารณีย์ อื่น ๆ 
ว2753 O2960 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาเทคนิควิธีการสำหรับดำเนินการ ดิจิทัลแพลตฟอร์ม DEEP ของกระทรวงศึกษาธิการ โดย Co-Leader ของ สพฐ. 2,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,000.00 กลุ่มพัฒนาครูฯ อื่น ๆ 
ว3482 O2960 การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL)ระดับภูมิภาค 6,200.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
6,200.00 กลุ่มนิเทศฯ อื่น ๆ 
    17.3 โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่ ( 098011 5 42067 )
18. แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0103
    18.1 โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ( 098011 5 030B1 )
19. แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 0105
    19.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ( 098011 5 05036 )
ว3990 O2907 โครงการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น,าน 1,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,500.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 
20. แผนงานบูรณาการ : เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 0225
    20.1 โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ด้านภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม ( 095011 5 25068 )
21. แผนงานบูรณาการ : พัฒนาพื้นที่ระดับภาค 0311
    21.1 โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค ( 047311 5 11096 )
22. แผนงานบูรณาการ : ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 0653
    22.1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ( 092211 5 53037 )
ว1050 O2962 การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 50,000.00 2,001.00
ดำเนินงาน ลงทุน
47,999.00 ปารณีย์ อื่น ๆ 
ว2770 O2962 การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 203,000.00 193,036.00
ดำเนินงาน ลงทุน
9,964.00 ปารณีย์ อื่น ๆ 
ว3329 O2962 การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 150,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
150,000.00 กลุ่มนิเทศฯ อื่น ๆ 
ว3804 O2962 การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 40,000.00 26,230.00
ดำเนินงาน ลงทุน
13,770.00 ปารณีย์ อื่น ๆ 
ว1629 O2963 การโอนจัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 200,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
200,000.00 กลุ่มกฎหมายและคดี อื่น ๆ 
ว2369 O2963 การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
21,000.00 ปารณีย์ อื่น ๆ 

กลับ