หนังสือแจ้งการโอน รหัสกิจกรรมหลัก เรื่อง งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ได้รับจัดสรร ใช้จ่ายไป คงเหลือ
ว4166 O2941 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างธุรการโรงเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มเติม 270,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
270,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-09-28 15:32:38
ว4137 O2911 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 5 414,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
414,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-09-28 15:29:39
ว4175 O2940 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพิ่มเติม 500,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
500,000.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 2020-09-28 13:08:43
ว3990 O2907 โครงการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น,าน 1,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,500.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2020-09-22 10:17:06
ว3947 O2939 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,500.00 กลุ่มพัฒนาครูฯ อื่น ๆ 2020-09-16 16:41:29
ว3902 O2959 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 70,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
70,000.00 จิรโรจน์ อื่น ๆ 2020-09-16 16:33:27
ว3803 O2916 การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 6 441,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
441,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-09-16 10:33:43
ว3903 O2959 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 2,526,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,526,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-09-16 09:45:46
ว3804 O2962 การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 40,000.00 26,230.00
ดำเนินงาน ลงทุน
13,770.00 ปารณีย์ อื่น ๆ 2020-09-10 18:15:49
ว3801 O2923 การโอนจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 14,700.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
14,700.00 อัชฌาวดี อื่น ๆ 2020-09-10 18:05:01
ว0 N0001 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน ประจำปี 2563 กิจกรรมจัดสรรงบประมาณพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน 370,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
370,400.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2020-09-10 17:08:13
ว0 N0001 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ประจำปี 2563 62,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
62,800.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2020-09-10 17:01:11
ว3765 O2959 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เป็นค่าจ้างเดือนกันยายน 2563 ของลูกจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจ้างรายเดิมต่อเนื่อง ธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้ครบทุกโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนักการภารโรง ครั้งที่ 6 1,407,150.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,407,150.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-09-09 09:25:56
ว0 N0001 0 0.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มการเงิน อื่น ๆ 2020-09-08 09:55:35
ว3550 O2926 จัดสรรงบประมาณสำหรับการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ 10,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
10,500.00 กัลยรัสย์ อื่น ๆ 2020-09-01 09:22:41
ว0 N0001 อนุมัติเบิกจ่ายเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน ประจำปี 2563 กิจกรรมจัดสรรงบประมาณพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน 300,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
300,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2020-08-31 10:47:30
ว3482 O2960 การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL)ระดับภูมิภาค 6,200.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
6,200.00 กลุ่มนิเทศฯ อื่น ๆ 2020-08-27 13:48:45
ว3610 O2944 การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 60,600.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
60,600.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-08-27 13:37:13
ว3610 O2940 การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 113,900.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
113,900.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-08-27 13:34:59
ว3610 O2939 การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 307,100.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
307,100.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-08-27 13:32:12
ว3366 O2939 การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,500.00 กัลยรัสย์ อื่น ๆ 2020-08-27 11:41:51
ว3310 O2959 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 1/2563 124,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
124,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-08-27 11:07:14
ว3483 O2932 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 5 396,900.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
396,900.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-08-27 10:28:34
ว3475 O2957 การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 5 330,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
330,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-08-27 09:53:16
ว3341 O2959 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2563 (30%) ครั้งที่ 2 4,345,984.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,345,984.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-08-26 09:12:16
ว3449 O2959 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง และธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้ครบทุกโรงเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 5 740,250.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
740,250.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-08-24 16:27:29
ว3549 N3101 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 8,000.00 8,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-08-19 09:13:54
ว3329 O2962 การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 150,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
150,000.00 กลุ่มนิเทศฯ อื่น ๆ 2020-08-17 11:12:07
ว3061 O2913 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ 10,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
10,000.00 วาสนา อื่น ๆ 2020-08-04 16:21:11
ว3056 O2929 จัดสรรโอนเงินงบประมาณให้กับศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 15,000.00 15,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปารณีย์ อื่น ๆ 2020-08-04 16:08:07
ว2964 O2940 การจัดสนนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 4 198,450.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
198,450.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-07-23 17:02:49
ว2963 O2940 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ในส่วนที่เจียดจ่ายงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4 207,900.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
207,900.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-07-23 16:58:41
ว2966 O2939 การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 4 488,250.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
488,250.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-07-23 16:50:47
ว2937 O2911 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 4 207,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
207,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-07-17 11:16:21
ว2753 O2960 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาเทคนิควิธีการสำหรับดำเนินการ ดิจิทัลแพลตฟอร์ม DEEP ของกระทรวงศึกษาธิการ โดย Co-Leader ของ สพฐ. 2,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,000.00 กลุ่มพัฒนาครูฯ อื่น ๆ 2020-07-15 16:03:44
ว2770 O2962 การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 203,000.00 193,036.00
ดำเนินงาน ลงทุน
9,964.00 ปารณีย์ อื่น ๆ 2020-07-10 13:47:54
ว2553 O2943 การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563 30,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
30,000.00 กลุ่มพัฒนาครูฯ อื่น ๆ 2020-07-08 13:53:28
ว2475 O2939 แจ้งงบประมาณและแนวทางการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 8,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
8,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2020-07-01 14:42:00
ว2471
ว2471
O2939 การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีการศึกษางบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 3,309,160.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,309,160.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-07-01 13:25:23
ว02549 O2913 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 สำหรับจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้ครบทุกโรงเรียน ครั้งที่ 4 1,044,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,044,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-06-26 10:27:48
ว2369 O2963 การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
21,000.00 ปารณีย์ อื่น ๆ 2020-06-19 16:29:04
ว2368 O2924 การจัดสรรงบประมาณโครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 15,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
15,000.00 กลุ่มนิเทศฯ , กลุ่มอำนวยการ อื่น ๆ 2020-06-17 15:59:11
ว2253 O2959 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2563 ร้อยละ 60 ในส่วนของ 30% ที่เหลือของจำนวนนักเรียนชั้นเคลื่อน 7,054,333.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
7,054,333.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-06-09 11:02:29
ว2232 O2938 การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อนสร้าง (รายการผูกพันใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565) 3,381,900.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,381,900.00 จิรโรจน์ อื่น ๆ 2020-06-05 09:47:33
ว2440 O2931 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 4 976,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
976,500.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-06-02 15:17:57
ว2098
ว2098
O2911 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ครั้งที่ 4) 591,900.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
591,900.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-06-02 15:13:05
ว2048 O2928 การจัดสรรโอนเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนและพัฒนาโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 13,000.00 10,760.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,240.00 อารยา อื่น ๆ 2020-05-27 11:37:44
ว2099 O2923 การโอนจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 122,000.00 122,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 อัชฌาวดี อื่น ๆ 2020-05-26 15:28:58
ว2049 O2940 โอนจัดสรรงบประมาณสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) และคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 38,760.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
38,760.00 กลุ่มพัฒนาฯ อื่น ๆ 2020-05-26 15:08:17
ว2002 O2939 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4 453,600.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
453,600.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-05-22 16:17:54
ว2003 O2939 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4 151,200.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
151,200.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-05-22 16:09:33
ว2085 O2939 อนุมัติจัดสรรงบประมาณการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2,382,060.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,382,060.00 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ อื่น ๆ 2020-05-22 09:47:58
ว2034
ว3057
O2930 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 765,000.00 113,348.00
ดำเนินงาน ลงทุน
651,652.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 2020-05-21 14:32:46
ว1899 O2939 การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 4 เดือน (เดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน 2563) 1,363,866.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,363,866.00 การเงินและสินทรัพย์ อื่น ๆ 2020-05-18 16:36:48
ว1838 O2940 อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2563 (เมษายน 2563 - กันยายน 2563) ครั้งที่ 2 1,230,840.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,230,840.00 งานบุคคล อื่น ๆ 2020-05-13 10:16:40
ว1809 O2951 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4 ระยะเวลา 1 เดือน (เดือนกันยายน 2563) 167,850.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
167,850.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-05-13 10:12:12
ว1765 O2939 การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ระยะเวลา 1 เดือน (เดือนพฤษภาคม 2563) 202,200.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
202,200.00 การเงินและสินทรัพย์ อื่น ๆ 2020-05-01 15:37:24
ว1629 O2963 การโอนจัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 200,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
200,000.00 กลุ่มกฎหมายและคดี อื่น ๆ 2020-04-20 14:51:46
ว1550 O2959 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2563 (70%) กรณีได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวน 426,151.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
426,151.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-04-17 10:52:43
ว1483 O2916 จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 ระยะที่ 2 75,370.00 75,370.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วาสนา อื่น ๆ 2020-04-15 09:32:02
ว1660 O2934 การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 47,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
47,000.00 สิริญา อื่น ๆ 2020-04-15 09:17:38
ว1447 O2938 การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันเดิม) 4,399,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,399,400.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-04-08 15:03:59
ว1364 O2939 การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 3,694,480.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,694,480.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-04-01 12:16:46
ว1363 O2942 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ในส่วนที่เจียดจ่ายงบประมาณ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 652,050.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
652,050.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-04-01 11:28:32
ว1321 O2939 การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 3 เดือน 606,600.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
606,600.00 จิรโรจน์ อื่น ๆ 2020-03-30 16:22:10
ว1334 O2940 แจ้งจักสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 70,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
70,000.00 ศิรินุช อื่น ๆ 2020-03-30 16:16:34
ว1355 O2939 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3 1,500,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,500,000.00 นิธิมา อื่น ๆ 2020-03-30 16:02:42
ว1353 O2942 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 3 595,350.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
595,350.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-03-30 15:55:01
ว1275 O2940 ขอเชิญประชุม 1,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,500.00 ไพลิน อื่น ๆ 2020-03-27 10:38:22
ว1380 O2934 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ 300,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
300,000.00 กัลยรัสย์ อื่น ๆ 2020-03-27 10:28:40
ว1368 O2939 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ประสบภัยธรรมชาติ 400,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
400,000.00 จิรโรจน์ อื่น ๆ 2020-03-27 10:24:38
ว1339 O2951 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 เพื่อจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 สิงหาคม 2563) 1,007,100.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,007,100.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-03-27 10:14:55
ว1320 N3101 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 3 827,500.00 827,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-03-20 15:33:05
ว1095 O2959 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (70%) 30,018,448.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
30,018,448.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-03-18 16:37:40
ว1110 O2960 การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 63,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
63,000.00 ปารณีย์ อื่น ๆ 2020-03-18 16:25:18
ว1109 O2939 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3 113,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
113,400.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-03-18 11:12:03
ว1101 O2939 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3 340,200.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
340,200.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-03-18 11:09:10
ว1068 O2939 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 3 2,016,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,016,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-03-18 10:36:40
ว1053 O2931 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 สำหรับจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้ครบทุกโรงเรียน ครั้งที่ 3 1,566,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,566,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-03-17 12:17:38
ว1050 O2962 การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 50,000.00 2,001.00
ดำเนินงาน ลงทุน
47,999.00 ปารณีย์ อื่น ๆ 2020-03-13 15:28:12
ว0 N3074 จัดสรรงบประมาณ และแนวทางการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 149,000.00 149,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ส่งเสริมการจัดการศึกษา อื่น ๆ 2020-03-13 14:58:10
ว1020 O2931 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าจ้างให้ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 3 1,464,750.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,464,750.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-03-11 11:19:50
ว970 O2917 การจัดสรรเงินเพื่อการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 75,710.00 73,127.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,583.00 วาสนา อื่น ๆ 2020-03-10 10:02:18
ว969
ว969
O2911 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ครั้งที่3) 729,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
729,800.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-03-09 16:31:05
ว656 N3097 งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษปีงบประมาณ พ.ศ.2563 117,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
117,800.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 2020-02-25 09:53:02
ว709 N3100 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมในโครงการกองทุนการศึกษา 4,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,000.00 กลุ่มพัฒนาฯ อื่น ๆ 2020-02-25 09:35:48
ว645 N3116 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) งบดำเนินงาน จัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 1 เดือน และจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี พ.ศ. 2563 171,306.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
171,306.00 ส่งเสริมการจัดการศึกษา อื่น ๆ 2020-02-19 09:24:26
ว545 N3104 การจัดสรรเงินเพื่อการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 66,820.00 35,406.00
ดำเนินงาน ลงทุน
31,414.00 ปารณีย์ อื่น ๆ 2020-02-13 14:40:16
ว572 N3104 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 2 519,750.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
519,750.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-02-13 14:20:32
ว574 N3109 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) สำหรับจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้ครบทุกโรงเรียน ครั้งที่ 2 954,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
954,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-02-13 14:11:24
ว571 N3104 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 37,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
37,800.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-02-13 13:41:22
ว570 N3104 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 113,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
113,400.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-02-13 12:16:24
ว573 N3104 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 2 567,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
567,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-02-13 11:55:42
ว530 N3077 จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 125,370.00 125,370.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วาสนา อื่น ๆ 2020-02-12 08:36:59
ว521 N3101 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 421,500.00 421,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-02-05 16:33:31
ว446 N3105 การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุรภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 20,000.00 20,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 อัชฌาวดี อื่น ๆ 2020-02-05 11:48:05
ว380 N3074 การจัดสรรโอนงบประมาณ และแนวทางการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 150,000.00 150,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ส่งเสริมการจัดการศึกษา อื่น ๆ 2020-02-05 11:37:30
ว474
ว474
N3101 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 125,900.00 125,900.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-02-05 11:10:31
ว397 N3104 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 2,000,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,000,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-02-04 08:54:50
ว331 N3104 การตัดโอนค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมอบรมการใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครู และบุคลากร (P-School Checking Program) 1,090.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,090.00 สมทรง ภิรมย์รส อื่น ๆ 2020-01-28 15:04:44
ว308 N3087 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 3,395,000.00 3,395,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-01-28 14:56:16
ว305 N3104 การจัดสรรงบประมาณเพื่อชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำ ปี พ.ศ. 2563 ของลูกจ้างชั่วคราว เฉพาะส่วนที่สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณค่าจ้าง 38,070.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
38,070.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-01-28 14:50:03
ว278 N3104 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ในส่วนที่เจียดจ่ายงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 652,050.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
652,050.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-01-27 14:15:45
ว279 N3104 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 2 595,350.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
595,350.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-01-27 14:12:47
ว207 N3106 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 10,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
10,000.00 ส่งเสริมการจัดการศึกษา อื่น ๆ 2020-01-27 10:02:33
ว216 N3106 โอนจัดสรรค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านและกิจกรรมทักษะวิชาการ ในการจัดการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภูมิภาค 5,000.00 5,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปารณีย์ อื่น ๆ 2020-01-27 09:46:52
ว217 N3107 การจ้ดสรรโอนงบประมาณ และแนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 70,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
70,000.00 ส่งเสริมการจัดการศึกษา อื่น ๆ 2020-01-27 09:24:12
ว185 N3104 การตัดโอนค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากรในระบบ EDU (Education Data Center) 1,320.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,320.00 สมทรง ภิรมย์รส อื่น ๆ 2020-01-23 15:37:15
ว114 N3076 จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าเดินทางไปอบรม 4,200.00 4,200.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วาสนา อื่น ๆ 2020-01-15 14:36:26
ว85 N3105 การรับรางวัลการประกวด Video Clip ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ปี 2562 24,000.00 24,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปารณีย์ อื่น ๆ 2020-01-15 14:21:36
ว60 N3097 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 765,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
765,000.00 สมสวย เจียรนัย อื่น ๆ 2020-01-15 14:08:01
ว1607 O2944 การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของ ร.ร.ในโครงการพระราชดำริฯ 500,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
500,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-01-13 09:33:22
ว1589
ว1763
ว2221
O2938 การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) 25,320,200.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
25,320,200.00 สรัญญา อื่น ๆ 2020-01-09 11:19:58
ว15 N3105 จัดสรรงบประมาณดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 14,700.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
14,700.00 ส่งเสริมการจัดการศึกษา อื่น ๆ 2020-01-08 09:44:39
ว5429 N3104 การสนับสนุนการเข้าร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้นำเสนอผลงานสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562 12,263.00 12,236.00
ดำเนินงาน ลงทุน
27.00 ปารณีย์ อื่น ๆ 2019-12-26 12:11:50
ว5470 N3104 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4,800.00 4,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อื่น ๆ 2019-12-26 11:54:12
ว5550 N3087 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอนุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (30%) 7,425,920.00 7,425,804.00
ดำเนินงาน ลงทุน
116.00 สรัญญา อื่น ๆ 2019-12-26 11:36:19
ว5561 N3104 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 16,000.00 16,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 2019-12-16 11:07:19
ว5453 N3104 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 151,200.00 151,200.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 2019-12-09 11:38:13
ว5390 N3100 การประชุมชี้แจงเกณฑ์การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน และกิจกรรมทักษะวิชาการในการจัดการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นถุรกันดารตามพระราชดำริ ประจำปีการศึกษา 2562 6,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
6,000.00 กลุ่มพัฒนาฯ อื่น ๆ 2019-12-06 15:38:13
ว5389 N3106 การประชุมจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ และกลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 4,340.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,340.00 กลุ่มพัฒนาฯ อื่น ๆ 2019-12-06 15:18:40
ว5190 N3104 การโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต 5,000.00 1,598.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,402.00 ฉวีวรรณ อื่น ๆ 2019-11-27 14:09:27
ว5282 N3102 แจ้งแผนการดำเนินงานโครงการและการจัดสรรงบประมาณโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 17,000.00 12,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,000.00 กัญญาภัค อื่น ๆ 2019-11-26 14:19:29
ว5169 N3104 การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562 5,000.00 5,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สุกัญญา อื่น ๆ 2019-11-26 14:12:12
ว5180 N3105 อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) ครั้งที่ 1 1,420,200.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,420,200.00 นายธนพล แซ่แต้ อื่น ๆ 2019-11-26 13:28:41
ว5123 N3087 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2562 204,000.00 204,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 นิธิมา อื่น ๆ 2019-11-21 15:22:54
ว5013 N3092 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) โครงการโรงเรียนขนาดเล็ก ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 589,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
589,000.00 นิธิมา อื่น ๆ 2019-11-21 15:03:10
ว4792 N3103 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันเดิม) 13,105,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
13,105,400.00 สรัญญา อื่น ๆ 2019-11-21 14:51:12
ว4774
ว4774
N3104 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 1,500,000.00 1,500,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 2019-11-21 14:31:48
ว5034 N3104 หารจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 790,000.00 75,890.20
ดำเนินงาน ลงทุน
714,109.80 ปณิชา อื่น ๆ 2019-11-21 14:05:13
ว4848 N3087 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 (70%) 17,992,196.00 17,992,196.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 2019-11-21 13:46:34
ว5011 N3078 การประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562 และสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเมินคุณภาพผู้เรียน 4,480.00 3,300.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,180.00 วาสนาและปารณีย์ อื่น ๆ 2019-11-21 13:15:48
ว4889 N3104 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 1 2,268,000.00 2,268,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 2019-11-21 11:55:03
ว4915 N3104 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ในส่วนที่เจียดจ่ายงบประมาณของ สพฐ. 737,100.00 737,100.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 2019-11-21 11:52:18
ว4916 N3104 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 1 595,350.00 595,350.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 2019-11-21 11:48:54
ว4746 N3104 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) สำหรับจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้ครบทุกโรงเรียน ครั้งที่ 1 1,431,000.00 1,431,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 2019-11-21 11:45:45
ว5010 N3104 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 453,600.00 453,600.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 2019-11-21 11:41:19
ว4747 N3109 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) สำหรับจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 1 2,268,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,268,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 2019-11-21 11:31:58
ว4748
ว4748
N3101 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ งบดำเนินงาน รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (พนักงานราชการ) ครั้งที่ 1 431,800.00 421,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
10,000.00 สรัญญา อื่น ๆ 2019-11-21 11:20:39
ว4827 N3101 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่1 587,000.00 587,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สรัญญา อื่น ๆ 2019-11-21 11:02:30
ว4991 N3116 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) งบดำเนินงานรายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สำหรับจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 4 เดือน 676,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
676,800.00 สรัญญา อื่น ๆ 2019-11-21 10:50:54

กลับ