ลำดับที่ โรงเรียน PO งบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม คงเหลือ ดำเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 354,600.00 0.00 0.00 0.00 354,600.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 393,000.00 0.00 0.00 0.00 393,000.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 358,600.00 0.00 0.00 0.00 358,600.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 111,500.00 0.00 0.00 0.00 111,500.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 142,700.00 0.00 0.00 0.00 142,700.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 202,500.00 0.00 0.00 0.00 202,500.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 499,900.00 0.00 0.00 0.00 499,900.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 158,800.00 0.00 0.00 0.00 158,800.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 235,300.00 0.00 0.00 0.00 235,300.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 473,900.00 0.00 0.00 0.00 473,900.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 491,800.00 0.00 0.00 0.00 491,800.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 497,600.00 0.00 0.00 0.00 497,600.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 384,700.00 0.00 0.00 0.00 384,700.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 410,000.00 0.00 0.00 0.00 410,000.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 301,300.00 0.00 0.00 0.00 301,300.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 108,700.00 0.00 0.00 0.00 108,700.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 119,500.00 0.00 0.00 0.00 119,500.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 328,200.00 0.00 0.00 0.00 328,200.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 499,800.00 0.00 0.00 0.00 499,800.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 191,700.00 0.00 0.00 0.00 191,700.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 499,200.00 0.00 0.00 0.00 499,200.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 252,100.00 0.00 0.00 0.00 252,100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 235,300.00 0.00 0.00 0.00 235,300.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 326,900.00 0.00 0.00 0.00 326,900.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 675,300.00 0.00 0.00 0.00 675,300.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 233,400.00 0.00 0.00 0.00 233,400.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 100,900.00 0.00 0.00 0.00 100,900.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 241,200.00 0.00 0.00 0.00 241,200.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 176,600.00 0.00 0.00 0.00 176,600.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 343,000.00 0.00 0.00 0.00 343,000.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 460,400.00 0.00 0.00 0.00 460,400.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 339,600.00 0.00 0.00 0.00 339,600.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 296,800.00 0.00 0.00 0.00 296,800.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 114,800.00 0.00 0.00 0.00 114,800.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 360,800.00 0.00 0.00 0.00 360,800.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 53,600.00 0.00 0.00 0.00 53,600.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 499,900.00 0.00 0.00 0.00 499,900.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 375,900.00 0.00 0.00 0.00 375,900.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 299,200.00 0.00 0.00 0.00 299,200.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 149,300.00 0.00 0.00 0.00 149,300.00
บ้านหนองหมู 0 281,500.00 0.00 0.00 0.00 281,500.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 490,700.00 0.00 0.00 0.00 490,700.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 199,900.00 0.00 0.00 0.00 199,900.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 132,100.00 0.00 0.00 0.00 132,100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 230,600.00 0.00 0.00 0.00 230,600.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 91,200.00 0.00 0.00 0.00 91,200.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 236,600.00 0.00 0.00 0.00 236,600.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 0 198,800.00 0.00 0.00 0.00 198,800.00
รวม 15659700.00 0.00 0.00 0.00 15,659,700.00