ลำดับที่ โรงเรียน PO งบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม คงเหลือ ดำเนินการ
รวม 0.00 0.00