ลำดับที่ โรงเรียน PO งบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม คงเหลือ ดำเนินการ
ก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล./55-ก 0 4,399,400.00 0.00 0.00 0.00 4,399,400.00
รวม 4399400.00 0.00 0.00 0.00 4,399,400.00