ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการเข้าร่วมการอบรม ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม (ศน.วาสนาและศน.ปารณีย์) 0.00 0.00 3,300.00 0.00 0.00 3,300.00
รวม 0.00 0.00 3,300.00 0.00 0.00 3,300.00