ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าถ่ายเอกสารอบรม 8 กิจกรรม 31,870.00 0.00 31,870.00 0.00 0.00 31,870.00
2 ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดอบรม 15,440.00 0.00 0.00 15,440.00 0.00 15,440.00
3 จัดทำเกียรติบัตร/โล่ 12,500.00 0.00 12,500.00 0.00 0.00 12,500.00
4 จัดสรรให้โรงเรียนบริษัทสร้างการดีจำนวน 26 โรงเรียน 26,000.00 0.00 0.00 26,000.00 0.00 26,000.00
5 จัดสรรโรงเรียนต้นแบบ 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00
6 ประชุมตัดสินผล Best practice 810.00 810.00 0.00 0.00 0.00 810.00
7 ค่าใช้จ่ายในการอบรมภาพยนต์สั้น วันที่ 13-14 สค. 63 14,400.00 0.00 14,400.00 0.00 0.00 14,400.00
8 ค่าใช้จ่ายการอบรมหลักสูตรต้านทุจริต วันที่ 11 สค.63 12,600.00 0.00 12,600.00 0.00 0.00 12,600.00
9 ค่าใช้จ่ายในการอบรมถอดบทเรียน วันที่ 10 สค.63 12,840.00 0.00 12,840.00 0.00 0.00 12,840.00
10 ค่าวิทยากร 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00
11 ค่าใช้จ่ายในการอบรมขยายผลโครงการ วันที่ 4 สค.63 12,600.00 0.00 12,600.00 0.00 0.00 12,600.00
12 ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมระดับภาค 10,096.00 0.00 10,096.00 0.00 0.00 10,096.00
13 จัดสรรโรงเรียนแข่งขันระดับภาค 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
14 ค่าใช้จ่ายในการประชุม วันที่ 3-4 พย.63 28,080.00 0.00 28,080.00 0.00 0.00 28,080.00
รวม 193,036.00 2,610.00 144,986.00 45,440.00 0.00 193,036.00