ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 เงินอุดหนุนโรงเรียน 0.00 0.00 17,992,196.00 0.00 0.00 17,992,196.00
รวม 0.00 0.00 17,992,196.00 0.00 0.00 17,992,196.00