ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าใช้จ่ายในการอบรม 15,000.00 0.00 6,600.00 8,400.00 0.00 15,000.00
รวม 15,000.00 0.00 6,600.00 8,400.00 0.00 15,000.00