ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 0.00 0.00 0.00 0.00 75,890.20 75,890.20
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 75,890.20 75,890.20