ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 11,400.00 0.00 11,400.00 0.00 0.00 11,400.00
2 ค่าถ่ายเอกสาร 8,150.00 0.00 8,150.00 0.00 0.00 8,150.00
3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 6,680.00 0.00 0.00 6,680.00 0.00 6,680.00
รวม 26,230.00 0.00 19,550.00 6,680.00 0.00 26,230.00