ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม วันที่ 3 /9 /63 17,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
รวม 17,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00