ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าพาหนะการนิเทศ ติดตามส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถี และทักษะชีวิตของสถานศึกษา 5,000.00 0.00 1,598.00 0.00 0.00 1,598.00
รวม 5,000.00 0.00 1,598.00 0.00 0.00 1,598.00