ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 12,236.00 0.00 12,236.00 0.00 0.00 12,236.00
รวม 12,236.00 0.00 12,236.00 0.00 0.00 12,236.00