ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 จัดสรรเงินรางวัลการประกวดให้กับโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
2 ดำเนินกิจกรรมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00
รวม 24,000.00 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 24,000.00