ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการเข้าร่วมการอบรม ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ (ศน.วาสนาและศน.กัญญาภัค) 0.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 4,200.00
รวม 0.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 4,200.00