ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 จัดสรรให้โรงเรียนพระราชดำริ 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
รวม 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00