ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าพาหนะนิเทศบูรณาการ / ประชุมชี้แจง / รายงานการนิเทศติดตาม 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
รวม 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00