ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าเช่าบ้าน 0.00 421,500.00 0.00 0.00 0.00 421,500.00
รวม 0.00 421,500.00 0.00 0.00 0.00 421,500.00