ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 7,950.00 0.00 7,950.00 0.00 0.00 7,950.00
2 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ เยี่ยมสนามสอบ 2,326.00 0.00 2,326.00 0.00 0.00 2,326.00
3 ค่าจัดทำเล่ม RT 18,330.00 0.00 18,330.00 0.00 0.00 18,330.00
4 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 3,800.00 0.00 3,800.00 0.00 0.00 3,800.00
5 ค่าจ้างขนข้อสอบ 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
รวม 35,406.00 3,000.00 32,406.00 0.00 0.00 35,406.00