ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าจ้างพิมพ์คู่มือการจัดสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน (NT) ชั้นป.3 สำหรับโรงเรียนและสนามสอบจำนวน 165 เล่ม เล่มละ75 บาท เป็นเงิน 12,375 บาท 0.00 0.00 12,375.00 0.00 0.00 12,375.00
2 ค่าพาหนะสำหรับประชุมคณะทำงานระดับสนามสอบ ประกอบด้วยประธานกลุ่มโรงเรียน และประธานสนามสอบ 0.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 7,200.00
3 ค่าจ้างบรรทุกแบบทดสอบ NT ชั้น ป.3 3 อำเภอ 3 จุด ๆละ1000 บาท เป็นเงิน 3000 บาท 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
4 ค่าวัสดุ (ดินสอและยางลบ สำหรับนักเรียนที่เข้าสอบ NT ทุกคน ) 0.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00 27,000.00
5 ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการตรวจกระดาษคำตอบแบบอัตนัย การสอบ NT ชั้น ป.3 วันที่ 5 มีนาคม 2563 จำนวน 130คนๆ120บาทเป็นเงิน 15600 บาท 0.00 0.00 15,600.00 0.00 0.00 15,600.00
6 ค่าชดเชยนำ้มันสำหรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ 0.00 0.00 2,032.00 0.00 0.00 2,032.00
7 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 5,920.00 0.00 0.00 0.00 5,920.00
รวม 0.00 5,920.00 40,207.00 27,000.00 0.00 73,127.00