ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าเดินทางไปเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเอวาน่า 2,001.00 0.00 2,001.00 0.00 0.00 2,001.00
รวม 2,001.00 0.00 2,001.00 0.00 0.00 2,001.00