ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 3 จำนวน 32 อัตรา ค่าจ้างรวมเงินประกันสังคม ระยะเวลา 4 เดือน (มีนาคม - มิถุนายน 2563) 2,016,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 2,016,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00