ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 เพื่อเป็นค่าจ้างรวมเงินประกันสังคม สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ครั้งที่ 3) วุฒิปริญญาตรี จำนวน 6 อัตรา งบประมาณ 283,500 บาท และวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา งบประมาณ 56,700 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (มีนาคม - พฤษภาคม 2563) 340,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 340,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00