ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 เพื่อเบิกจ่ายให้ข้าราชการในสังกัดที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 4 เดือน (มีนาคม - มิถุนายน 2563) 827,500.00 827,500.00 0.00 0.00 0.00 827,500.00
รวม 827,500.00 827,500.00 0.00 0.00 0.00 827,500.00