ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 เพื่อจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไป จัดการเรียนรวม ระยะเวลา 6 เดือน (1 มีนาคม - 31 สิงหาคม 2563) ในอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนรวมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 13 อัตรา และอัตราจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00