ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 เพื่อดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ประสบภัยธรรมชาติ และการดำเนินการป้องกัน ติดตาม รายงานผลของบุคลากรและสถานศึกษาที่อาจได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00