ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2563) 595,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 595,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00