ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าจ้างนักการภารโรง ในส่วนที่เจียดจ่ายงบประมาณ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 652.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 652.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00