ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าตอบแทน 0.00 737,100.00 0.00 0.00 0.00 737,100.00
รวม 0.00 737,100.00 0.00 0.00 0.00 737,100.00