ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าจ้างพิมพ์แบบทดสอบ 75,370.00 0.00 75,370.00 0.00 0.00 75,370.00
รวม 75,370.00 0.00 75,370.00 0.00 0.00 75,370.00