ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษา 1.นวัตกรรมโควิด 2.นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม 3.ประเมิน ITA สถานศึกษา 4.จัดประชุมคัดเลือก BEST 0.00 0.00 122,000.00 0.00 0.00 122,000.00
รวม 0.00 0.00 122,000.00 0.00 0.00 122,000.00