ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 เงินรางวัลประกวดคลิป 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
2 เงินรางวัลประกวดกิจกรรมศตวรรษที่ 21 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
3 ค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 1,160.00 0.00 1,160.00
4 ค่าพาหนะในการนิเทศ ติดตาม 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
5 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00
รวม 4,000.00 0.00 9,600.00 1,160.00 0.00 10,760.00