รหัสกิจกรรมหลัก รายละเอียด งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น ๆ รวมงบประมาณที่ได้รับ ใช้จ่ายไป คงเหลือ
เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน/พนักงานราชการ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ
    1.1 ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ( 092212 3 14008 )
Q2628 กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 2,978,400.00 2,014,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,993,100.00 4,425,463.00 567,637.00
รวม 0.00 0.00 0.00 2,978,400.00 2,014,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,993,100.00 4,425,463.00 567,637.00
    
2. แผนงานพื้นฐาน : ด้านความมั่นคง
    2.1 โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 092211 5 13039 )
Q2626 กิจกรรมโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q2627 กิจกรรมพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
3. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
    3.1 ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ( 091211 3 36001 )
Q2663 กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q2664 กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00
    
    3.2 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ( 091211 3 36002 )
Q2665 กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,041,000.00 0.00 0.00 12,041,000.00 0.00 12,041,000.00
Q2666 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00 17,404,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,404,860.00 15,372,959.00 2,031,901.00
Q2667 กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00 6,751,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,140.00 6,792,020.00 5,812,347.00 979,673.00
Q2668 กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท 0.00 0.00 0.00 248,000.00 94,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 342,300.00 280,122.00 62,178.00
Q2669 กิจกรรมสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 31,968.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,968.00 31,968.00 0.00
Q2670 กิจกรรมการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00
Q2671 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพื้นที่สูง และถิ่นทุรกันดาร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,416,900.00 0.00 0.00 6,416,900.00 0.00 6,416,900.00
Q2672 กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 0.00 64,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,960.00 0.00 64,960.00
รวม 0.00 0.00 0.00 248,000.00 24,377,968.00 0.00 0.00 18,457,900.00 0.00 40,140.00 43,124,008.00 21,497,396.00 21,626,612.00
    
    3.3 ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ( 092211 3 36003 )
Q2673 กิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q2674 กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
    3.4 ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ ( 091211 3 36004 )
Q2675 กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการโดยโรงเรียนศึกษาพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q2676 กิจกรรมการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q2677 กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับเด็กพิการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q2678 กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q2679 กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน สำหรับนักเรียนพิการ 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100,060.00 1,983,216.00 116,844.00
Q2680 กิจกรรมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100,060.00 1,983,216.00 116,844.00
    
    3.5 ผลผลิตเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 091211 3 36006 )
Q2681 กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q2682 กิจกรรมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
    3.6 ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ ( 092211 3 36007 )
Q2683 กิจกรรมการพัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q2684 กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q2685 กิจกรรมการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q2686 กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัจฉริยะในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00
Q2687 กิจกรรมการยกระดับคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q2688 กิจกรรมการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00
    
4. แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
    4.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ( 092211 5 32045 )
Q2639 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q2640 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 0.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00 120,000.00 120,000.00
Q2641 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q2642 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ HCEC สู่ความเป็นเลิศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q2643 กิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร 0.00 0.00 0.00 0.00 42,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,600.00 0.00 42,600.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 282,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282,600.00 120,000.00 162,600.00
    
    4.2 โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ( 092211 5 32031 )
Q2629 กิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00
Q2630 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q2631 กิจกรรมพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 3,500.00
Q2632 กิจกรรมการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264,840.00 264,840.00 34,840.00 230,000.00
Q2633 กิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q2634 กิจกรรมการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 2,500.00
Q2635 กิจกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157,800.00 157,800.00 126,000.00 31,800.00
Q2636 กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q2637 กิจกรรมการยกระดับศักยภาพความฉลาดรู้ของผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 0.00 0.00 0.00 0.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,800.00 4,262.00 3,538.00
Q2638 กิจกรรมการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต และผลคะแนนการเรียนเฉลี่ยสะสม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 430,140.00 437,940.00 165,102.00 272,838.00
    
    4.3 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ( 098011 5 32061 )
Q2644 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q2645 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 2,100.00 0.00 2,100.00
Q2646 กิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q2647 กิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q2648 กิจกรรมสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านการจัดการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94,680.00 94,680.00 0.00 94,680.00
Q2649 กิจกรรมการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และด้านการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q2650 กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กออกกลางคันให้เข้าสู่ระบบการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q2651 กิจกรรมยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q2652 กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q2653 กิจกรรมครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510,000.00 510,000.00 502,066.00 7,934.00
Q2654 กิจกรรมคืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00 3,778,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,778,500.00 3,310,500.00 468,000.00
Q2655 กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 3,778,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 611,780.00 4,390,280.00 3,812,566.00 577,714.00
    
    4.4 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ( 098011 5 32062 )
Q2656 กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Q2657 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
    4.5 โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น ( 048111 5 320A8 )
Q2658 กิจกรรมพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
    4.6 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 091211 5 320B6 )
Q2659 กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 226,350.00 226,350.00 181,750.00 44,600.00
Q2660 กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,576,500.00 0.00 0.00 6,576,500.00 0.00 6,576,500.00
Q2661 กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,729,700.00 0.00 3,000.00 23,732,700.00 3,000.00 23,729,700.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,306,200.00 0.00 229,350.00 30,535,550.00 184,750.00 30,350,800.00
    
    4.7 โครงการยกระดับความเป็นเลิศด้านดิจิทัลหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศและเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ( 091211 5 320B7 )
Q2662 กิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
5. แผนงานยุทธศาสตร์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
    5.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 092211 5 43022 )
Q2689 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,399,155.00 0.00 72,399,155.00 47,693,673.00 24,705,482.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,399,155.00 0.00 72,399,155.00 47,693,673.00 24,705,482.00
    
    5.2 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ( 096011 5 43047 )
Q2690 กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 0.00 0.00 0.00 0.00 26,700.00 0.00 1,004,500.00 0.00 0.00 0.00 1,031,200.00 0.00 1,031,200.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 26,700.00 0.00 1,004,500.00 0.00 0.00 0.00 1,031,200.00 0.00 1,031,200.00
    
    5.3 โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่ ( 098011 5 43067 )
Q2691 กิจกรรมพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 348,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348,000.00 331,822.84 16,177.16
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 348,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348,000.00 331,822.84 16,177.16
    
6. แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
    6.1 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 036011 5 040B1 )
Q2624 กิจกรรมการศึกษาเพื่อความมั่นคง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    
7. แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
    7.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ( 098011 5 06036 )
Q2625 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00 140,000.00 0.00 140,000.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00 140,000.00 0.00 140,000.00
    
8. แผนงานบูรณาการ : ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    8.1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ( 092211 5 57037 )
Q2692 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 0.00 0.00 0.00 0.00 140,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,100.00 0.00 140,100.00
Q2693 กิจกรรมการบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 0.00 16,500.00
Q2694 กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 206,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206,600.00 0.00 206,600.00
    
รวมทั้งสิ้น 0.00 0.00 0.00 3,226,400.00 33,197,928.00 0.00 1,004,500.00 48,764,100.00 72,399,155.00 1,451,410.00 160,043,493.00 80,218,988.84 79,824,504.16
    
รหัสกิจกรรมหลัก รายละเอียด งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น ๆ รวมงบประมาณที่ได้รับ ใช้จ่ายไป คงเหลือ
เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน/พนักงานราชการ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

กลับ