หนังสือแจ้งการโอน รหัสกิจกรรมหลัก เรื่อง งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ได้รับจัดสรร ใช้จ่ายไป คงเหลือ
ว4545 Q2632 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพิ่มเติม 220,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
220,000.00 ปณิชา นันท์ชนาโชติ อื่น ๆ 2022-10-11 13:32:31
ว4485 Q2665 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (เพิ่มเติม) (บ้านสามร้อยยอด) 24,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
24,400.00 จุรีพร ศรวงศ์ อื่น ๆ 2022-09-29 14:48:51
ว4383 Q2689 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) นักเรียนยากจนกลุ่มใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2565 607,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
607,500.00 จุรีพร ศรวงศ์ อื่น ๆ 2022-09-29 14:04:03
ว4393 Q2628 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 5 227,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
227,500.00 กอบกาญจน์ อื่น ๆ 2022-09-28 17:19:34
ว4198 Q2666 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 รายการค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง (โรตารีกรุงเทพ) 21,050.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
21,050.00 จุรีพร ศรวงศ์ อื่น ๆ 2022-09-22 14:05:46
ว4839 Q2671 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ห้วยไคร้ วไลย อานันท์ นเรศวรห้วยผึ้ง) 6,416,900.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
6,416,900.00 จุรีพร ศรวงศ์ อื่น ๆ 2022-09-22 13:59:03
ว3644 Q2666 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 รายการค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง (ห้วยไคร้) 14,400.00 14,400.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 จุรีพร ศรวงศ์ อื่น ๆ 2022-09-12 09:12:00
ว3538 Q2666 จัดสรรโอนเงินงบประมาณสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครูรุ่นใหม่ที่เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการครุวัฒนวิถี) 1,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,000.00 จารุวรรณ อื่น ๆ 2022-09-12 08:44:39
ว3515 Q2667 ประชุมการกำหนดรายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด วิธีการประเมินบุคคลและเกณฑ์การตัดสินเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ฯ 2,100.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,100.00 ไพลิน เกตุธิโภค อื่น ๆ 2022-09-07 11:01:33
ว3455 Q2665 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น 726,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
726,000.00 จุรีพร ศรวงศ์ อื่น ๆ 2022-09-07 10:47:36
ว3419 Q2659 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในที่ตั้งลักษณะพิเศษ (โรงเรียนบ้านห้วยไคร้) 45,000.00 45,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 2022-09-07 10:33:15
ว3419 Q2691 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในที่ตั้งลักษณะพิเศษ (โรงเรียนอานันท์) 33,000.00 33,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 2022-09-07 10:25:31
ว3575 Q2654 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งธุรการโรงเรียน จ้างเหมาบริการ 9000 บาท ครั้งที่ 7 126,500.00 126,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กอบกาญจน์ อื่น ๆ 2022-09-02 14:27:28
ว3250 Q2634 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เพื่่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนบนฐานพหุปัญญา สะเต็มศึกษา และเทคโนโลยี 2,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,500.00 อารยา ช่ออังชัญ อื่น ๆ 2022-08-25 16:25:32
ว3300 Q2693 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ฯ (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระดับภูมิภาค 16,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
16,500.00 ฉวีวรรณ หอธรรมกุล อื่น ๆ 2022-08-23 15:41:35
ว3365 Q2668 จัดสรรค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ฯ 12,000.00 11,333.00
ดำเนินงาน ลงทุน
667.00 วาสนา ยาวงษ์ อื่น ๆ 2022-08-23 15:31:34
ว3514 Q2645 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco School) 2,100.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,100.00 ธัญลักษณ์ ตั้งถาวรการ อื่น ๆ 2022-08-23 10:50:06
ว3274 Q2667 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4 500,000.00 500,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 2022-08-19 09:24:30
ว3074 Q2666 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 รายการค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง (บ้านทับใต้ บ้านพุน้อย อนุบาลหัวหิน บ้านห้วยไคร้) 126,450.00 126,450.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 จุรีพร อื่น ๆ 2022-08-16 16:30:50
ว3076 Q2666 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,500.00 1,440.00
ดำเนินงาน ลงทุน
60.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 2022-08-16 16:17:13
ว3179 Q2668 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างพนักงานราชการ (เพิ่มเติม) 248,000.00 247,589.00
ดำเนินงาน ลงทุน
411.00 อรอุษา อื่น ๆ 2022-08-16 13:59:24
ว3364 Q2668 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ 4,500.00 1,400.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,100.00 อรอุษา อื่น ๆ 2022-08-16 13:41:10
ว3251 Q2668 การจัดสรรงบประมาณการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ 31,600.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
31,600.00 จารุวรรณ อื่น ๆ 2022-08-16 13:33:48
ว3001 Q2661 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 8 จุดเน้น 3,000.00 3,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 2022-08-11 13:41:48
ว2908 Q2659 การประชุมเชิงปฏิบัติการนำนโยบายสู่การขับเคลืื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ 2,200.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,200.00 ปณิชา อื่น ๆ 2022-08-11 12:58:13
ว2919 Q2666 การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test) สำหรับชาวต่างประเทศ ปี พ.ศ.2565 2,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,400.00 กลุ่มนิเทศฯ อื่น ๆ 2022-08-11 12:51:19
ว3118 Q2689 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2565 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) กลุ่มเก่าที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 1,098,000.00 1,098,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 จุรีพร อื่น ๆ 2022-08-10 09:47:39
ว3135 Q2666 แจ้งจัดสรรงบประมาณ โครงการส่งเสริมการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 30,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
30,000.00 กลุ่มนิเทศฯ อื่น ๆ 2022-08-10 09:31:10
ว3138 Q2632 การโอนจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) 10,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
10,000.00 กลุ่มนิเทศฯ อื่น ๆ 2022-08-10 09:22:14
ว3019 Q2668 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและลดปัญหาการตกหล่นและออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,000.00 ส่งเสริมการจัดการศึกษา อื่น ๆ 2022-08-10 09:13:15
ว3005 Q2679 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (กรกฎาคม-กันยายน 2565) 522,900.00 522,900.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 อรอุษา อื่น ๆ 2022-08-03 10:09:28
ว2817 Q2667 อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๖ 189,360.00 189,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
360.00 อรอุษา อื่น ๆ 2022-08-03 09:51:36
ว2917 Q2666 การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2565) 1,012,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,012,500.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 2022-07-27 15:44:59
ว2786 Q2689 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียนบ้านห้วยไคร้) 208,000.00 208,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 จุรีพร อื่น ๆ 2022-07-26 15:38:30
ว2802 Q2666 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 6 ระยะเวลา 2 เดือน (สิงหาคม ถึง กันยายน 2565) (งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น*) 378,000.00 378,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 อรอุษา อื่น ๆ 2022-07-26 15:04:51
ว2802 Q2654 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 6 ระยะเวลา 2 เดือน (สิงหาคม ถึง กันยายน 2565) (ธุรการ 15,000) 371,500.00 371,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 อรอุษา อื่น ๆ 2022-07-26 14:58:37
ว2802 Q2666 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 6 ระยะเวลา 2 เดือน (สิงหาคม ถึง กันยายน 2565) (ครูขั้นวิกฤต,สพท. ที่ขาดแคลน, สพท. ตั้งใหม่และขาดแคลน,ภารโรง) 1,543,500.00 1,543,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 2022-07-26 14:55:41
ว2770 Q2689 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (30%) 18,548,468.00 18,548,468.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 จุรีพร อื่น ๆ 2022-07-26 13:26:41
ว2903 Q2625 การจัดสรรโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต 20,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
20,000.00 กลุ่มส่งเสริม อื่น ๆ 2022-07-26 13:18:04
ว2023
ว2023
Q2667 อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5 (เดือนพ.ค.-ก.ค. 2565) 273,240.00 272,700.00
ดำเนินงาน ลงทุน
540.00 อรอุษา อื่น ๆ 2022-07-21 11:36:46
ว2904 Q2659 การโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมิน ITA ออนไลน์ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 41,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
41,500.00 ฉวีวรรณ อื่น ๆ 2022-07-21 10:45:46
ว2610 Q2666 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3 500,000.00 500,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา นันท์ชนาโชติ อื่น ๆ 2022-07-18 15:35:27
ว2599 Q2653 การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 3 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565) 153,000.00 153,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 อรอุษา อื่น ๆ 2022-07-18 15:06:55
ว3006 Q2672 แผนการดำเนินงานโครงการและการจัดสรรงบประมาณโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 64,960.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
64,960.00 กลุ่มนิเทศ อื่น ๆ 2022-07-18 13:33:36
ว2748 Q2666 แผนการดำเนินงานโครงการและการจัดสรรงบประมาณโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 20,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
20,000.00 กลุ่มนิเทศ อื่น ๆ 2022-07-18 13:27:40
ว2495 Q2666 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 16,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
16,000.00 ปัญจพล อื่น ๆ 2022-07-18 11:45:17
ว2481 Q2628 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 4 130,000.00 130,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 อรอุษา อื่น ๆ 2022-07-18 11:35:30
ว2730 Q2692 การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต 35,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
35,000.00 กลุ่มนิเทศ อื่น ๆ 2022-07-12 15:28:42
ว2483 Q2628 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2565 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 4 (มิย.-สค.2565) 726,000.00 713,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
12,200.00 อรอุษา อื่น ๆ 2022-07-07 10:44:28
ว2353 Q2670 จัดสรรโอนเงินงบประมาณสร้างความเข้มแข็งศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดและศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 5,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,000.00 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อื่น ๆ 2022-07-07 08:49:33
ว2678 Q2631 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสนับสนุนการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 3,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,500.00 กลุ่มนิเทศ อื่น ๆ 2022-07-07 08:30:26
ว2210 Q2668 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้สำหรับทีมขับเคลื่อนโีงเรียนคุณธรรมด่วนพิเศษ 2,200.00 1,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
400.00 นิเทศ อื่น ๆ 2022-06-20 16:04:44
ว2223 Q2666 แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 9,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
9,000.00 สุณี พู่พวง อื่น ๆ 2022-06-20 08:22:24
ว0 Q2690 การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและดำเนินการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 26,700.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
26,700.00 ฉวีวรรณ หอธรรมกุล/ชาลี โกจิ๋ว อื่น ๆ 2022-06-16 08:40:56
ว2144 Q2668 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มโรงเรียนในโครงการพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ระยะ 5 ปี 3,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,000.00 จารุวรรณ ปัจจุ้ย อื่น ๆ 2022-06-16 08:32:28
ว1961 Q2665 จัดสรร งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง บ้านศาลาลัย 120,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
120,000.00 วจีนันท์ สิทธิรักษ์ อื่น ๆ 2022-06-02 10:02:43
ว0 Q2668 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 3,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,000.00 จารุวรรณ ปัจจุ้ย อื่น ๆ 2022-06-02 09:24:31
ว2023
ว2023
Q2667 จัดสรรงบประมาณจ้างครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 5 เดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 273,240.00 181,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
91,440.00 กลุ่มบุคคล อื่น ๆ 2022-05-31 11:47:28
ว1906 Q2667 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2565 1,640.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,640.00 จารุวรรณ ปัจจุ้ย อื่น ๆ 2022-05-25 11:29:50
ว2017 Q2666 การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา สำหรับผู้นำเครือข่ายและวิทยากรเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 15,000.00 7,528.00
ดำเนินงาน ลงทุน
7,472.00 วาสนา ยาวงษ์ อื่น ๆ 2022-05-24 08:39:53
ว1824 Q2629 จัดสรรงบประมาณการประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษา 1,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,500.00 อารยา ช่ออังชัญ อื่น ๆ 2022-05-20 14:16:04
ว1970 Q2625 การจัดสรรโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด งวดที่ 2 46,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
46,000.00 นุสรา ชื่นประสงค์ อื่น ๆ 2022-05-20 14:05:26
ว1875
ว1875
Q2667 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 5 เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2565 5,076,900.00 4,206,947.00
ดำเนินงาน ลงทุน
869,953.00 ปัญจพล ศุภมิตร อื่น ๆ 2022-05-20 07:42:00
ว1815 Q2637 การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 7,800.00 4,262.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,538.00 วาสนา ยาวงษ์ อื่น ๆ 2022-05-17 11:52:37
ว1740 Q2667 เชิญประชุมจัทำคู่มือบริหารงานบุคคล อ.หัวหิน 2,640.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,640.00 ไพลิน เกตุธิโภค อื่น ๆ 2022-05-17 11:31:56
ว1960 Q2655 การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย 5,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,000.00 ศิรินุช ชูกุศล อื่น ๆ 2022-05-17 10:24:38
ว1919 Q2668 จัดสรรงบประมาณสำหรับการรายงานผลการรับนักเรียนและดำเนินการในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการรับนักเรียน สพฐ. ปีการศึกษา 2565 10,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
10,000.00 วราพร ทับซ้อน / นุสรา ชื่นประสงค์ อื่น ๆ 2022-05-17 10:18:18
ว1553 Q2653 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 102,000.00 102,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2022-05-09 13:03:50
ว1698 Q2692 การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 100,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
100,000.00 วิรุตติ์ ราศรี อื่น ๆ 2022-05-05 10:04:20
ว1607 Q2692 การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) 5,100.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,100.00 ฉวีวรรณ หอธรรมกุล อื่น ๆ 2022-04-25 16:29:34
ว1600 Q2670 การจัดสรรโอนงบประมาณ เพื่อดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของสำนักคณะกรรมกา่รการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 12,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
12,500.00 กมลพัทน์ ขวดทอง อื่น ๆ 2022-04-25 16:24:28
ว1650 Q2666 การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 405,000.00 289,589.69
ดำเนินงาน ลงทุน
115,410.31 พัสนันท์ อื่น ๆ 2022-04-25 11:41:32
ว1422 Q2694 การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต 50,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
50,000.00 ฉวีวรรณ หอธรรมกุล อื่น ๆ 2022-04-19 14:11:41
ว1401 Q2666 อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิศาสตร์ และจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมองปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (มีนาคม-เมษายน 2565) ครั้งที่ 4 189,360.00 189,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
360.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2022-04-19 14:03:15
ว1474 Q2667 การจัดสรรงบประมาณดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 3,100.00 2,900.00
ดำเนินงาน ลงทุน
200.00 สุณี พู่พวง อื่น ๆ 2022-04-18 15:35:56
ว1186 Q2654 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 4 945,000.00 945,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2022-03-30 15:04:23
ว1190 Q2628 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งทีื 3 726,000.00 406,700.00
ดำเนินงาน ลงทุน
319,300.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2022-03-30 14:09:47
ว1181 Q2679 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2565 งบดำเนินงาน สำหรับจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 2 702,000.00 632,316.00
ดำเนินงาน ลงทุน
69,684.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2022-03-30 14:00:41
ว1119 Q2668 ค่าใช้จ่ายในการประชุมปรับปรุงคู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนรายปี 5,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,000.00 จารุวรรณ ปัจจุ้ย อื่น ๆ 2022-03-30 13:51:25
ว1139
ว1139
Q2628 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากรและงบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการ (ครั้งที่ 3) 580,000.00 580,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2022-03-30 13:37:49
ว1191 Q2666 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 1,500,000.00 1,500,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา นันท์ชนาโชติ อื่น ๆ 2022-03-30 11:57:21
ว1186 Q2666 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 4 เดือน มีนาคม-เมษายน 2565 2,549,500.00 2,081,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
468,000.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2022-03-30 11:43:06
ว1162 Q2689 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (70%) ครั้งที่ 1 24,097,982.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
24,097,982.00 วจีนันท์ สิทธิรักษ์ อื่น ๆ 2022-03-30 11:29:56
ว990 Q2648 อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิศาสตร์ และจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมองปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (มกราคม 2565) ครั้งที่ 3 94,680.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
94,680.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2022-03-14 15:28:26
ว853 Q2667 ขอเชิญประชุมจัดทำแผนอัตรากำลังครู จ.กรุงเทพมหานคร 1,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,800.00 ไพลิน เกตุธิโภค อื่น ๆ 2022-03-09 14:15:18
ว826 Q2690 การจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน 3,168 โรงเรียน ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 1,004,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,004,500.00 วจีนันท์ สิทธิรักษ์ อื่น ๆ 2022-03-07 09:53:50
ว842 Q2667 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 468,000.00 459,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
9,000.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2022-03-03 11:33:56
ว842 Q2666 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 3 793,800.00 793,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2022-03-03 11:31:30
ว842 Q2659 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 3 135,450.00 135,450.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2022-03-03 11:28:45
ว842 Q2691 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 3 315,000.00 298,822.84
ดำเนินงาน ลงทุน
16,177.16 พัสนันท์ อื่น ๆ 2022-03-03 11:18:59
ว735 Q2659 การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพ 2,200.00 1,300.00
ดำเนินงาน ลงทุน
900.00 ปณิชา นันท์ชนาโชติ อื่น ๆ 2022-02-28 13:43:58
ว729 Q2632 โอนจัดสรรเงินงบประมาณโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 สำหรับโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 34,840.00 34,840.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วาสนา ยาวงษ์ อื่น ๆ 2022-02-25 13:09:53
ว706 Q2686 แจ้งจัดสรรงบประมาณ โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2565 50,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
50,000.00 ศิรินุช ชูกุศล อื่น ๆ 2022-02-25 12:57:29
ว648 Q2666 การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2565) 405,000.00 304,166.69
ดำเนินงาน ลงทุน
100,833.31 พัสนันท์ อื่น ๆ 2022-02-22 13:37:57
ว589 Q2625 การจัดสรรงบประมาณ และแนวทางการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 74,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
74,000.00 นุสรา ชื่นประสงค์ อื่น ๆ 2022-02-18 11:36:40
ว501 Q2628 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2565 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 242,000.00 242,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2022-02-18 11:14:49
ว402 Q2640 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นค่าจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษและครูผู้สอนภาษาจีน ในโรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 240,000.00 120,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
120,000.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2022-02-04 14:58:11
ว376
ว376
Q2628 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากรและงบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการ (ครั้งที่ 2) 272,500.00 264,300.00
ดำเนินงาน ลงทุน
8,200.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2022-02-03 11:26:59
ว372 Q2689 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (30%) 7,064,165.00 7,064,165.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วจีนันท์ สิทธิรักษ์ อื่น ๆ 2022-02-03 11:15:32
ว359 Q2668 การประชุมเตรียมความพร้อมเข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนภายใต้โครงการแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ครั้งที่ 2 4,000.00 4,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 จารุวรรณ ปัจจุ้ย อื่น ๆ 2022-02-02 14:35:23
ว331 Q2664 แผนการดำเนินงานโครงการและการจัดสรรงบประมาณโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 5,000.00 5,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กัญญาภัค แสงอัคคี อื่น ๆ 2022-02-02 14:25:00
ว330 Q2635 อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิศาสตร์ และจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมองปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (มกราคม 2565) ครั้งที่ 2 157,800.00 126,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
31,800.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2022-02-02 14:15:32
ว264 Q2689 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2565 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 2,164,000.00 2,164,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วจีนันท์ สิทธิรักษ์ อื่น ๆ 2022-01-26 09:35:53
ว208 Q2654 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 2 940,500.00 472,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
468,000.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2022-01-21 14:42:16
ว208 Q2666 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 2 616,800.00 568,872.84
ดำเนินงาน ลงทุน
47,927.16 พัสนันท์ อื่น ๆ 2022-01-21 14:39:07
ว207 Q2643 งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 42,600.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
42,600.00 อุษา ยี่รงค์ อื่น ๆ 2022-01-21 14:30:00
ว194 Q2670 การจัดสรรโอนงบประมาณ และแจ้งแนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 12,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
12,500.00 กมลพัทน์ ขวดทอง อื่น ๆ 2022-01-21 14:23:14
ว135 Q2669 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2565 เพื่อชำระเงินวมทบกองทุนเงินทดแทนให้กับลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 31,968.00 31,968.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2022-01-19 09:46:22
ว5488 Q2666 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 16,000.00 16,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2022-01-05 10:27:59
ว5435 Q2689 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2564 184,000.00 184,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วจีนันท์ สิทธิรักษ์ อื่น ๆ 2022-01-05 10:22:41
ว5393 Q2668 การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในทุรกันดารและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมวิชาการพัฒนาและเยาวชนในถิ่่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 14,000.00 14,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 จารุวรรณ ปัจจุ้ย อื่น ๆ 2022-01-05 10:15:17
ว5113 Q2666 การโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา 5,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,000.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2022-01-05 10:04:28
ว4940 Q2666 การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 607,500.00 440,811.78
ดำเนินงาน ลงทุน
166,688.22 พัสนันท์ อื่น ๆ 2022-01-05 10:01:36
ว4914 Q2661 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รายการงบปีเดียว) 23,729,700.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
23,729,700.00 วจีนันท์ สิทธิรักษ์ อื่น ๆ 2022-01-05 09:55:38
ว4875 Q2660 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รายการงบปีเดียว) 3,008,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,008,500.00 วจีนันท์ สิทธิรักษ์ อื่น ๆ 2022-01-05 09:49:04
ว4799 Q2666 อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 465,900.00 465,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
900.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2022-01-05 09:42:09
ว4796 Q2666 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 22,000.00 14,700.00
ดำเนินงาน ลงทุน
7,300.00 สุณี พู่พวง อื่น ๆ 2022-01-05 09:37:03
ว4765 Q2660 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่้งก่อสร้าง(รายการผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566) 3,568,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,568,000.00 วจีนันท์ สิทธิรักษ์ อื่น ๆ 2022-01-05 09:29:18
ว4766 Q2665 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รายการผูกพันเดิม) 11,170,600.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
11,170,600.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 2022-01-04 16:24:07
ว4763 Q2689 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (70%) 18,427,040.00 18,427,040.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วจีนันท์ อื่น ๆ 2022-01-04 16:11:03
ว4737 Q2679 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2565 งบดำเนินงาน สำหรับจัดจ้างผู้ปฏบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 1 875,160.00 828,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
47,160.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2022-01-04 16:00:55
ว4762 Q2628 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2565 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 986,000.00 986,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2022-01-04 15:55:20
ว4555 Q2654 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 1 1,395,000.00 1,395,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2022-01-04 15:32:22
ว4717 Q2653 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 255,000.00 247,066.00
ดำเนินงาน ลงทุน
7,934.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2022-01-04 15:26:54
ว4623 Q2666 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 2,000,000.00 2,000,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2022-01-04 15:15:38
ว4555 Q2666 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 1 4,138,200.00 4,138,200.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2022-01-04 15:04:39
ว4451
ว4451
Q2628 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากรและงบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการ (ครั้งที่ 1) 1,103,100.00 1,102,663.00
ดำเนินงาน ลงทุน
437.00 พัสนันท์ อื่น ๆ 2022-01-04 14:47:01

กลับ