รายละเอียดรายการจัดสรร

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมหลักการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง : จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (70 เปอร์เซ็นต์)
ผู้รับผิดชอบ : จุรีพร
งบประมาณทั้งสิ้น : 20,141,344.00 บาท
ใช้จ่ายไป : 20,141,344.00 บาท
คงเหลือ : 0.00 บาท
หนังสือแจ้งการโอน ฉบับที่ 1
หนังสือที่ : ศธ.04002/ว4832
ลงวันที่ : 25/10/2565
โอนครั้งที่ : 8
รหัสงปม. : 20004420022004100140
รหัสแหล่งของเงิน : 6611410
ลักษณะงาน : 092211
ประเภท : 5
บัญชี : 42022
งบรายจ่าย : 800
หนังสือแจ้งการโอน ฉบับที่ 2
หนังสือที่ : ศธ.04002/ว4832
ลงวันที่ : 25/10/2565
โอนครั้งที่ : 8
รหัสงปม. : 20004420022004100294
รหัสแหล่งของเงิน : 6611410
ลักษณะงาน : 092211
ประเภท : 5
บัญชี : 42022
งบรายจ่าย : 800
หนังสือแจ้งการโอน ฉบับที่ 3
หนังสือที่ : ศธ.04002/ว4832
ลงวันที่ : 25/10/2565
โอนครั้งที่ : 8
รหัสงปม. : 20004420022004100371
รหัสแหล่งของเงิน : 6611410
ลักษณะงาน : 092211
ประเภท : 5
บัญชี : 42022
งบรายจ่าย : 800
หนังสือแจ้งการจัดสรร
หนังสือที่ : ศธ.04006
เลขที่ : ว3862
ลงวันที่ : 21/10/2565
รายรับ
งบบุคลากร
เงินเดือน : 0.00 บาท
ค่าจ้างประจำ : 0.00 บาท
ค่าจ้างชั่วคราว : 0.00 บาท
ค่าตอบแทน/พนักงานราชการ : 0.00 บาท
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ : 0.00 บาท
ค่าสาธารณูปโภค : 0.00 บาท
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ : 0.00 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง : 0.00 บาท
งบอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน : 20,141,344.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น : 0.00 บาท

รวมรายรับทั้งสิ้น : 20,141,344.00 บาท

รายจ่าย
งบบุคลากร
เงินเดือน : 0.00 บาท
ค่าจ้างประจำ : 0.00 บาท
ค่าจ้างชั่วคราว : 0.00 บาท
ค่าตอบแทน/พนักงานราชการ : 0.00 บาท
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ : 20,141,344.00 บาท
ค่าสาธารณูปโภค : 0.00 บาท
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ : 0.00 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง : 0.00 บาท
งบอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน : 0.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น : 0.00 บาท

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น : 20,141,344.00 บาท

ไฟล์จัดสรร

ไฟล์ที่ 1 88490601.91862.pdf
ไฟล์ที่ 2 128840289.40764.pdf

ไฟล์โอน

ไฟล์ที่ 1 169254987.13429.pdf

ไฟล์ปฏิบัติ